HOW RANCHO
    Aktualnosci
    Rozkazy
    Druzyny
    Kronika
    Szkolenia
    Wypoczynek
    Ksiega gosci
    Linki
    Podatek 1%
    Kapitula Stopni
    Hufiec Poludnie
    Plan Wroclawia

 

    Forum
    Rancherzy
    Zarzadzenia
    Online

  

  
aktualnie online - 12
Projekt&Wykonanie
TiM @ 2004
 


Godziny otwarcia : sobota 09:00-18:00
niedziela 11:-17:00
STRONA GŁÓWNA       KONTAKT       DOJAZD       MÓJ PROFIL    
  Szkolenia Dodaj szkolenie
 

  2014-08-25   Tomek  
   - ZAPRASZAMY na kurs instruktorski w terminie od 01.09.2014 do 07.09.2014 B?dzie tokurs na stopie? Instruktor ?eglarstwa PZ? oraz na stopie? M?odszy Instruktor ?eglarstwa PZ? zako?czony egzaminem. Miejsce: o?rodek AWF w Olejnicy Koszt: 1250 z? (w tym nocleg i wy?ywienie ) + op?ata za egzamin i patent zgodnie z cennikiem PZ? Kontakt: Piotr Piwowarczyk tel. 691 659 086 Janusz Pe?ka tel. 608 478 084 ZAPRASZAMY!
  2013-11-02   Tomek  
   24 listopada 2013 r. o godzinie 10.00 - 18.00 zapraszamy na kurs na ?wiadectwo operatora SRC. Miejsce kursu: siedziba WrOZ? - Dolno?l?ska Federacja Sportu ul. Borowska 1-3, Wroc?aw (w pobli?u Dworca G?wnego PKP i Dworca PKS), sala konferencyjna na parterze. Kurs prowadzi kpt. Andrzej Pochodaj.Szczeg?y /w tym koszty / na stronie WrOZ?
  2013-04-16   Tomek  
   W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycj? 460 zosta?o og?oszone Rozporz?dzenie MSiT w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 roku. Opis na stronie: http://wodniacy.eu/modules/news/article.php?storyid=516
  2013-04-11   Tomek  
   9 kwietnia zosta?o podpisane rozporz?dzenie Ministra Sportu i Turystki dotycz?ce uprawiania turystyki wodnej. W swoim za?o?eniu ma ono wszystkim mi?o?nikom wodnej rekreacji u?atwi? szeroki dost?p do niej. Chcemy Polakom przybli?y? rekreacj? na wodzie, zgodnie z europejskimi i ?wiatowymi standardami. Przede wszystkim upro?cili?my system patentowy, zarwno w turystyce ?eglarskiej, jak i motorowodnej. System zdobywania uprawnie? jest trzystopniowy. Osoby, ktre zaczynaj? przygod? z ?eglarstwem b?d? mog?y swobodnie p?ywa? - bez posiadania odpowiedniego patentu - jachtem o d?ugo?ci kad?uba nieprzekraczaj?cym 7,5 m. Patent ?eglarza jachtowego b?dzie mog?a uzyska? osoba, ktra uko?czy?a 14 rok ?ycia i zda?a egzamin z wymaganej wiedzy i umiej?tno?ci. Zlikwidowali?my obowi?zkowe szkolenia. Nie oznacza to oczywi?cie, ?e ch?tni nie mog? przej?? takiego szkolenia, nie jest ono jednak obligatoryjnym wymogiem przyst?pienia do egzaminu. Za to po?o?yli?my wi?kszy nacisk na egzamin, ktry powinien sprawdzi? nie tylko wiedz? teoretyczn?, ale przede wszystkim praktyczne umiej?tno?ci. Od tej pory ma on jasne regu?y i zostanie ujednolicony na obszarze ca?ego kraju. Zachowali?my tak?e rwnowag? pomi?dzy rekreacj? i bezpiecze?stwem na wodzie, zw?aszcza w?rd m?odzie?y pasjonuj?cej si? mo?liwo?ciami, jakie daj? nowinki techniczne. M?odzi ludzie pomi?dzy 14 a 16 rokiem ?ycia mog? korzysta? np. ze skuterw, o mocy silnika do 60 kW. Pozbyli?my si? tak?e kilku kuriozalnych rozwi?za? systemowych. Mi?dzy innymi, aby uzyska? patent motorowodnego sternika morskiego, uprawniaj?cy do prowadzenia jachtw motorowych po wodach morskich, od teraz wymagany b?dzie sta? morski. Do tej pory mo?na by?o uzyska? uprawnienia morskie, w ogle po wodach morskich nie p?ywaj?c! Dla osb poni?ej 16 roku ?ycia zlikwidowali?my tak?e wymg p?ywania pod nadzorem posiadacza patentu ?eglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego. W praktyce sprowadza?o si? to do fikcyjnej opieki, nie maj?cej odbicia w rzeczywisto?ci. Wprowadzili?my dwie odr?bne licencje, zamiast dotychczas obowi?zuj?cej jednej, na holowanie narciarza czy innych obiektw p?ywaj?cych i na holowanie statkw powietrznych. Nieporwnywalne s? bowiem umiej?tno?ci niezb?dne do holowania np. tzw. „banana” z tymi, ktre nale?y posiada?, gdy holuje si? spadochron. Rozporz?dzenie otwiera rwnie? drog? do szerszej eksploracji tak niezwyk?ych miejsc, jak: Zalew Wi?lany, Zatoka Gda?ska, Pucka czy Zalew Szczeci?ski, bowiem I stopie? pozwala na p?ywanie i prowadzenie jachtu po wszystkich morskich wewn?trznych. Wcze?niej posiadaj?c I stopie? nie mo?na by?o ?eglowa? na tych akwenach. Reasumuj?c, nowe zapisy rozporz?dzenia czerpi? z wypracowanych ?wiatowych standardw, u?atwiaj?c dost?p do ?eglugi wodnej. Rozporz?dzenie przesz?o d?ug? i szczeg?ow? drog? konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi ?rodowiskami i wydaje si?, ?e obecne brzmienie osi?gn??o optymalny, po??dany kszta?t. Rwnie? motorowodniacy i ?eglarze byli za z?agodzeniem dotychczasowych wymaga?, co znalaz?o swoje odzwierciedlenie w nowych zapisach. ?rd?o: Ministerstwo Sportu i Turystki
  2013-03-25   Tomek  
   Minione 4 tygodnie by?y bardzo intensywne - ?wiadczy o tym cho?by liczba nowych dokumentw, jakie pojawi?y si? w BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poza stenogramem z konferencji uzgodnieniowej z pocz?tku lutego, pismem przekazuj?cym projekt do uzgodnie? mi?dzyresortowych oraz odpowiedziami poszczeglnych ministerstw, znajdujemy tam tak?e kolejne zg?oszenia zainteresowania r?nych podmiotw zwi?zanych z ?eglarstwem, notatke ze spotkania przedstawicieli ministerstwa z reprezentantami szk? ?eglarskich oraz informacje o miedzyresortowej konferencji uzgodnieniowej, jaka mia?a miejsce 13 marca tego roku. I w?asnie efektem tego spotkania jest kolejny ju? projekt Rozporz?dzenia w sprawie Uprawiania Turystyki Wodnej z dnia 18 marca br. (opublikowany w BIP 2 dni p?niej), r?ni?cy si? nieco zapisami od poprzedniego. S?dz?c po deklaracjach pracownikw ministerstwa, w?a?nie ta wersja jest ostateczn? i niebawem powinna wej?? w ?ycie. Skoncentrujmy si? na jej g?wnych cechach: Utrzymano po 3 stopnie ?eglarskie i 4 motorowodne: ?eglarza jachtowego, sternika jachtowego, kapitana jachtowego. sternika motorowodnego, morskiego sternika motorowodnego, kapitana motorowodnego, mechanika motorowodnego. oraz dwie licencje: na jachtach motorowych do holowania narciarza wodnego lub innych obiektw p?ywaj?cych s?u??cych do uprawiania sportu lub rekreacji z wy??czeniem jachtw ?aglowych i motorowych, na jachtach motorowych do holowania statkw powietrznych. Utrzymano zniesienie obowi?zkowych szkole? na stopnie obj?te egzaminem. Utrzymano, ?e opinie z rejsw i inne dokumenty potwierdzaj?ce odbycie sta?u musz? by? POZYTYWNE! Utrzymano zast?pienie ZA?WIADCZENIA LEKARSKIEGO O?WIADCZENIEM WNIOSKODAWCY O BRAKU PRZECIWSKAZA? ZDROWOTNYCH. Zniesiono wymg sk?adania za?wiadczenia lekarskiego lub oswiadczenia o stanie zdrowia (korekta autora). Utrzymano podniesienie wymaganego wieku przy ubieganiu si? o ?rdl?dowy stopie? ?eglarski lub motorowodny z 12 do 16 lat. Przywrcono wymagany wiek przy ubieganiu si? o pierwszy morski stopie? ?eglarski lub motorowodny 18 lat. Zmieniono zakres uprawnie? nabywanych przy uzyskaniu stopni obj?tych egzaminami, zmniejszaj?c d?ugo?? kad?uba jednostek dost?pnych dla sternika jachtowego i morskiego sternika motorowodnego do 18 metrw. Doprecyzowano zapisy dotycz?ce sta?u wymaganego na stopnie kapitanw poprzez dodanie wymogu odwiedzenia przynajmniej dwch portw podczas sta?u p?ywowego; jednocze?nie w zapisach nie okre?lono wielko?ci minimalnego p?ywu. Zmodyfikowano wymogi sta?u p?ywowego i sta?u mamuciego okre?laj?c, ?e w ka?dym z tych przypadkw musi on si? odby? podczas rejsu trwaj?cego minimum 100 godzin ?eglugi. Ponownie doprecyzowano zasady przeprowadzania egzaminw, m.in.: okre?lono, ?e minimalny sk?ad komisji wynosi 2 osoby (przewodnicz?cy i sekretarz), okre?lono maksymalny sk?ad komisji na poziomie 5 osb, usuni?to wymg przeprowadzenia cz??ci teoretycznej egzaminu przed praktyczn?, okre?lono liczb? i rodzaj pyta? podczas cz??ci teoretycznej, w tym zaznaczono konieczno?? rozwi?zania zadania nawigacyjnego, wyd?u?ono list? zastrze?e?, uniemo?liwiaj?cych osobie uprawnionej wyst?pienie w roli egzaminatora. Podniesiono op?aty egzaminacyjne. Przywrcono zapis o ulgach w op?atach egzaminacyjnych dla osb m?odych. Uzupe?niono zasady wymiany dokumentw uzyskanych w przesz?o?ci (pocz?wszy od 1969 roku) na dokumenty nowe o zapis, ?e osoby, ktre do 16 pa?dziernika 2012 roku spe?ni?y wymogi sta?owe na odpowiedni stopie? oraz z?o?y?y wniosek o wydanie patentu, uzyskaj? go wed?ug zasad szczeg?owo przedstawionych w rozporz?dzeniu. Zmiany wymogw sta?owych i uzyskiwanych uprawnie? dla poszczeglnych stopni (podstawowa drabinka, z pomini?ciem kwitu mechanika i licencji na holowanie): ?eglarz jachtowy brak wymogu szkolenia przed egzaminem; wymagania: uko?czone 16 lat, zdanie egzaminu, uprawnienia: prowadzenie jachtw ?aglowych po wodach ?rdl?dowych; w uprawnieniach zmieniono wielko?? jachtw ?aglowych, ktre mo?na prowadzi? w porze dziennej w pasie 2 Mm od brzegu po wodach morskich z 8,5 do 12 metrw oraz dodano morskie wody wewn?trzne. Sternik jachtowy brak wymogu szkolenia przed egzaminem; wymagania: uko?czone 18 lat, odbycie sta?u morskiego w wymiarze min. 200 godzin ?eglugi w min. 2 rejsach, zdanie egzaminu, uprawnienia: wszystkie jachty ?aglowe na ?rdl?dziu; jachty ?aglowe do 18 metrw d?ugo?ci po morzach zamkni?tych oraz w pasie do 200 mil morskich od brzegu na pozosta?ych akwenach. Kapitan jachtowy: wymagania: posiadanie patentu st.j.; po uzyskaniu patentu st.j. odbycie sta?u morskiego w wymiarze min. 6 rejsw morskich w ??cznym czasie min. 1200 godzin ?eglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o d?ugo?ci min. 7,5 metra oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powy?ej 100 godzin ?eglugi na jachcie o d?ugo?ci kad?uba powy?ej 20 metrw oraz jednego rejsu powy?ej 100 godzin ?eglugi po wodach p?ywowych, uprawnienia: prowadzenie jachtw ?aglowych po wodach ?rdl?dowych i morskich. Sternik motorowodny: brak wymogu szkolenia przed egzaminem; wymagania: uko?czone 16 lat, zdanie egzaminu, prowadzenie jachtw motorowych po wodach ?rdl?dowych; w uprawnieniach zmieniono wielko?? jachtw motorowych, ktre mo?na prowadzi? w porze dziennej w pasie 2 Mm od brzegu po wodach morskich z 8,5 do 12 metrw oraz dodano morskie wody wewn?trzne. Motorowodny sternik morski brak wymogu szkolenia przed egzaminem; wymagania: uko?czone 18 lat, odbycie sta?u morskiego w wymiarze min. 200 godzin ?eglugi w min. 2 rejsach, zdanie egzaminu, uprawnienia: wszystkie jachty motorowe na ?rdl?dziu; jachty motorowe do 18 metrw d?ugo?ci po morzach zamkni?tych oraz w pasie do 200 mil morskich od brzegu na pozosta?ych akwenach. Kapitan motorowodny: wymagania: posiadanie patentu m.st.m; po uzyskaniu patentu m.st.m odbycie sta?u morskiego w wymiarze min. 6 rejsw morskich w ??cznym czasie min. 1200 godzin ?eglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o d?ugo?ci min. 7,5 metra oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powy?ej 100 godzin ?eglugi na jachcie o d?ugo?ci kad?uba powy?ej 20 metrw oraz jednego rejsu powy?ej 100 godzin ?eglugi po wodach p?ywowych, uprawnienia: prowadzenie jachtw motorowych po wodach ?rdl?dowych i morskich. Materia? do rozwa?a? (projekt w wersji pdf) jest dost?pny na stronie BIP MSiT. Materia? ze strony www.wodniacy.eu
  2013-03-10   Tomek  
   Witam, Kurs na ?wiadectwo operatora SRC planujemy 24 marca we Wroc?awiu. Cena kursu wynosi 330zl, w cen? wliczony jest poradnik "??czno?? na morzu, materia?y pomocnicze oraz testy z rozwi?zaniami. Oplata za kurs b?dzie zbierana na miejscu. Zainteresowani przyst?pieniem do egzaminu 06.04.2013 proszeni s? o przes?anie wype?nionego wniosku (najp?niej na 14 dni przed egzaminem) o wydanie ?wiadectwa SRC wraz z 2 zdj?ciami (35x45mm) oraz potwierdzeniem wp?aty za egzamin w wysoko?ci 125zl do Sekretariatu Komisji Egzaminacyjnej UKE, Delegatura UKE w Gdyni, ul. Kielecka 103, 81-650 Gdynia. Wniosek znajduje si? w za??czeniu. Wp?at nale?y dokonywa? na konto: NBP O/O Warszawa, nr NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000 Nazwa konta: UKE Tytu? wp?aty: za egzamin i ?wiadectwo MOR Osoby, ktre uko?czy?y nasz kurs w terminie wcze?niejszym a chcia?yby przyst?pi? do samego egzaminu powinny rwnie? z?o?y? wniosek j.w. oraz wnie?? na miejscu op?at? na poczet organizacji egzaminu w wysoko?ci 20zl. Zaj?cia b?d? si? odbywa?y w sali 105 Instytutu Informatyki UWr. przy ul. Joliot-Curie 15 (wej?cie nie od Odry). Jest to nowy budynek po?o?ony nad Odr? na przeciw Urz?du Wojewdzkiego w pobli?u mostu Grunwaldzkiego. Patrz mapka w za??czeniu. Dojazd z dworca g?wnego tramwajami nr 9, 2 lub autobusem nr 145, 146, 149 na pl. Grunwaldzki lub tramwaje 11, 17 lub autobus N, K, 128 na ul. Wyszy?skiego. Zaj?cia rozpoczn? si? o godz. 10.00 i b?d? trwa?y oko?o 6-8 godzin. Prosz? zaopatrzy? si? w zeszyt i przybory do pisania (o?wek, d?ugopis, gumka) oraz zapozna? z instrukcj? obs?ugi stacji VHF-DSC (w za??czniku, u?atwi to nam ?wiczenia). Egzamin odb?dzie si? w sali nr 25 (parter po lewej stronie od wej?cia) Instytutu Informatyki UWr. i rozpocznie o godz. 1000 (wyniki egz. ok. 13tej). W przypadku trudno?ci z dotarciem do miejsca lub odnalezieniem sali prosz? o kontakt: 0605577841. Do zobaczenia na zaj?ciach. Andrzej Pochodaj
  2012-12-14   Tomek  
   7 grudnia 2012 r. na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki ukaza? si? Projekt-konsultacje spo?eczne.pdf w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Zapraszamy do zapoznania si? z projektem http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/21/1002/Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Sportu_i_Turystyki_w_sprawie_uprawiania_turystyk.html
  2012-10-17   Tomek  
   HOW Stanica organizuje kurs na M?odszego Instruktora ?eglarstwa PZ?. Kurs b?dzie trwa? od 20 pa?dziernika 2012 do 26 maja 2013 i jest tylko dla harcerzy - dzi?ki czemu chcemy si? skupi? na aspektach p?ywania z m?odzie?? i z dzie?mi. Koszt kursu to 600 z?, egzamin to 200 z?, patent 170 z?. Dla uczniw i studentw koszt egzaminu i patentu jest obni?ony o po?ow?. Kurs rozpoczyna si? zaj?ciami w najbli?szy weekend, od 0800 na przystani HOW Stanica, kolejne zaj?cia b?d? w niedziel? na Osobowicach. Nast?pne zaj?cia praktyczne w niedziel? 28.10, a potem na wiosn?. Przez zim? b?d? prowadzone wyk?ady - terminy do uzgodnienia z uczestnikami. Zg?oszenia: Adam Dacko, HOW Stanica how.stanica@gmail.com tel. 503 90 52 55 Liczba miejsc ograniczona! M?odszy Instruktor ?eglarstwa PZ? jest uprawniony do: a) prowadzenia zaj?? praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie ?eglarskie do posiadanego stopnia w??cznie, pod nadzorem KW?, b) pe?nienia funkcji Cz?onka KE na stopnie ?eglarskie w zale?no?ci od posiadanego stopnia oraz Sekretarza KE na dowolny stopie?. Do szkolenia na stopie? M?odszego Instruktora ?eglarstwa PZ? mo?e by? dopuszczona osoba, ktra: a) uko?czy?a 18 lat (najp?niej w dniu egzaminu), b) posiada co najmniej ?rednie wykszta?cenie, c) posiada stopie? ?eglarza jachtowego od minimum 3 lat lub wy?szy stopie? ?eglarski, d) zda?a z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczaj?cy do szkolenia, e) posiada umiej?tno?? p?ywania potwierdzon? odpowiednim dokumentem albo o?wiadczeniem w?asnym.
  2012-09-10   Tomek  
   Zapraszamy do uczestnictwa w kursie manewrowym na jachcie s/y „Stary” ( http://jkazs.szn.pl/content/sy-stary ) Kurs odb?dzie si? w terminie 01-06.10.2012 – Szczecin-D?bie - ?winouj?cie. Prowadz?cy kurs: Jerzy P?kalski - kapitan jachtowy, Instruktor ?eglarstwa. Jest mo?liwo?? uczestniczenia w kursie 3-dniowym lub 6-cio dniowym. Cena kursu: 300,00 - za trzy dni lub 500,00 - za 6 dni. W cenie kursu: profesjonalne szkolenie, kojowe, op?aty portowe. Ilo?? miejsc na kursie: 9 Kurs odb?dzie si? przy minimalnej ilo?ci osb: 4 Warunkiem uczestnictwa jest: - wp?acenie zaliczki w wysoko?ci 200,00 (zaliczka zwracana je?eli kurs si? nie odb?dzie z winy organizatora) na konto WrOZ? 18 1020 5242 0000 2802 0152 7498 - zg?oszenie na mail-a do Przewodnicz?cego Komisji Szkolenia Piotra Piwowarczyka piotr.piwowarczyk71@gmail.com (do??czy? prosz? dowd wp?aty zaliczki) do dnia 13 wrze?nia 2012 r. lub do Ewy Skut ewaskut@gmail.com - wp?acenie pozosta?ej kwoty do dnia 25 wrze?nia 2012 r. Zapraszamy!
  2012-09-10   Tomek  
   Trwa nabr na kurs M?odszego Instruktora ?eglarstwa PZ?: - rozpocz?cie kursu: 15.09.2012r. - miejsce przeprowadzenia kursu: zaj?cia teoretyczne b?d? prowadzone na ul. Borowskiej 1-3 - zaj?cia praktyczne: Osobowice, zimowisko barek I Kurs b?dzie odbywa? si? w formie weekendowej Koszt kursu 950 z? (bez op?aty za egzamin i patent) Zapisy oraz wszelkie informacje uzyskacie u kierownik kursu Janusza Pe?ki tel. 608 478 084. Zapraszamy!!!
  2012-09-07   Tomek  
   Zgodnie z par. 91 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. dnia 15 pa?dziernika 2012r. trac? moc dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.53a ustawy o sporcie kwalifikowanym czyli Rozporz?dzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 w sprawie uprawiania ?eglarstwa. Poniewa? reguluje ono kwalifikacje niezb?dne do uprawiania ?eglarstwa i tryb ich uzyskiwania a wi?c mi?dzy innymi sposb prowadzenia egzaminu na patenty ?eglarskie, egzaminy ktre odb?d? si? po dniu 15 pa?dziernika nie b?d? wa?ne.
  2012-04-05   Tomek  
   Wiosenny kurs na stopie? ?eglarza jachtowego 30.04 lub 7.05 2012! Wiosenny d?ugoweekendowy kurs na stopie? ?EGLARZA JACHTOWEGO Wroc?aw 30.04.2012 - 3.06.2012 Zaj?cia teoretyczne odbywaj? si? popo?udniami w tygodniu w siedzibie DolOZMiNW przy ul. ?widnickiej 28. Zaj?cia praktyczne to pi?? weekendw ?eglowania. W zale?no?ci od warunkw atmosferycznych b?dziemy modyfikowa? harmonogram p?ywa? i zmienia? akweny szkoleniowe ale nasz? g?wn? baz? dla zaj?? praktycznych b?dzie przysta? HOW Rancho Wroc?aw przy ul. Na grobli 49 i akwen Odry Sportowej. Uczestnicy kursu b?d? mieli przyjemno?? ?eglowa? na odkrytopok?adowych jachtach klasy omega standard Templariusz i Kleopatra, oraz na jachcie kabinowym Cirus. Najbli?sze szkolenie : 30.04.2012 How Rancho godz 1500 7.04.21012 DolOZMiNW godz 1700 grupa po?cigowa od pocz?tku ! Cena kursu : 750z?+ 200z? egzamin* + 50z?* wydanie patentu. KW? KRSU: kpt. Piotr Piwowarczyk tel. 691-659-086 * dla uczniw i studentw ktrzy nie uko?czyli 26 roku ?ycia i posiadaj? wa?na legitymacje przys?uguje 50% zni?ki na op?at? egzaminacyjn? i wydanie patentu Pozdrawiam Piotr Piwowarczyk
  2012-03-24   Tomek  
   ZESTAWIENIE ZMIAN PRAWNYCH WPROWADZONYCH W LATACH 2007 –-2012 DOTYCZ?CYCH JACHTOWEJ ?EGLUGI REKREACYJNEJ (LIBERALIZACJA PRZEPISW) Akty prawne: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o ?egludze ?rdl?dowej (tekst jednolity) Dz.U.2006.123.857 Rozporz?dzenie ministra sportu i turystyki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statkw u?ywanych na wodach ?rdl?dowych do uprawiania sportu lub rekreacji Dz.U.2008.72.426 [brak rozporz?dze? z art. 37a dotycz?cych stopni i uprawnie? oraz warunkw bezpiecznego uprawiania ?eglarstwa – do czasu wydania nowych obowi?zuj? stare, lecz nie d?u?ej ni? do 16 pa?dziernika 2012] Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze?stwie morskim Dz.U.2011.228.1368 [brak rozporz?dze? – do czasu wydania nowych obowi?zuj? stare, lecz nie d?u?ej ni? 18 miesi?cy od wej?cia w ?ycie ustawy, czyli do 24 kwietnia 2013] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposa?eniu morskim Dz.U.2004.93.899 Zarz. Nr 12 Dyrektora Urz?du Morskiego w Gdyni z dnia 14 czerwca 2005 r. Przepisy portowe Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2005.69.1312 TEMAT TRE?? ZMIANY PODSTAWA PRAWNA ?rdl?dzie rejestracja w?a?ciciel jachtu ?rdl?dowego o d?ugo?ci do 12m lub/i jachtu posiadaj?cego silnik lub wi?cej ale ??czna moc tych wielu silnikw nie przekracza 15 kW nie musi jachtu rejestrowa? art. 18 ust 2 ustawy o ?egludze ?rdl?dowej nadzr w?a?ciciel jachtu ?rdl?dowego bez nap?du mechanicznego lub o nap?dzie mechanicznym o mocy mniejszej ni? 75 kW nie musi dokonywa? inspekcji i posiada? ?wiadectwa zdolno?ci ?eglugowej art. 31 oraz 43i Ustawy o ?egludze ?rdl?dowej uprawnienia ka?dy doros?y prowadz?c jacht ?aglowy o d?. do 7,5 m lub motorowy o mocy silnika do 10 kW przeznaczony do sportu lub rekreacji nie musi posiada? patentw uprawnienia Nie wymaga posiadania patentu uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o d?ugo?ci kad?uba do 13 m, ktrych pr?dko?? maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h, czyli tzw. houseboatach art. 37a ust. 4 Ustawy o ?egludze ?rdl?dowej Morze nadzr w?a?ciciel jachtu morskiego do 15 m d?ugo?ci rekreacyjnego, czyli niekomercyjnego nie musi dokonywa? inspekcji, posiada? narzuconego wyposa?enia oraz uzyskiwa? karty bezpiecze?stwa wprowadzone w 2007, obecnie regulowane Art 110 ust. 4 ustawy o bezpiecze?stwie morskim, na podstawie ktrego ma by? wydane Rozporz?dzenie (projekt przewiduje stosowne zwolnienie) dzienniki nie ma obowi?zku prowadzenia dziennikw pok?adowych w ?egludze morskiej (rwnie? w ?rdl?dowej) art. 3 pkt. 4 rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18.06.2004 r. w sprawie prowadzenia dziennikw statkw morskich o polskiej przynale?no?ci odprawy graniczne osoby uprawiaj?ce morsk? ?eglug? rekreacyjn? nie podlegaj? odprawom granicznym je?eli przyp?ywaj? lub kieruj? si? do portw znajduj?cych si? na terenie kraju z tzw. grupy Schengen (nad Ba?tykiem wszystkie za wyj?tkiem Rosji) i mog? wchodzi? do wszystkich portw i przystani, na terenie krajw z tzw. grupy Schengen, ktre nie s? przej?ciami granicznymi pkt. 3.2.5 Za??cznika VI kodeksu granicznego Schengen tj. rozporz?dzenie WE nr 562/06 Dz. Urz. UE L 105/1 z 13.4.2006 odprawy graniczne osoby uprawiaj?ce ?eglug? rekreacyjn? na wodach ?rdl?dowych na akwenach granicznych pomi?dzy pa?stwami z tzw. grupy Schengen nie podlegaj? ?adnej odprawie, a granica „wewn?trzna” mo?e by? przekraczana w dowolnym miejscu art. 20 Rozporz?dzenia WE nr 562/06 Dz. Urz. UE L 105/1 z 13.4.2006 zg?oszenia wej?cia/wyj-?cia jachtw nie dotycz? przepisy dotycz?ce monitorowania ruchu statkw, z zastrze?eniem przypadkw okre?lonych w ustawie dotycz?cych obowi?zku zg?aszania kapitanowi portu informacji dotycz?cej identyfikacji statku przed wej?ciem lub wyj?ciem z portu oraz uzyskania zezwolenia na wej?cie do portu lub wyj?cie z portu art. 4 ust. 2 ustawy o bezpiecze?stwie morskim ale art. 84 pozwala Ministrowi Infrastruktury wyda? Rozporz?dzenie, ktrego jeszcze nie ma reguluj?ce m.in. tryb zg?aszania wej?cia/wyj?cia. Uwaga: Powy?sza tabelka nie jest ?rd?em wiedzy prawnej, nale?y korzysta? z oryginalnych aktw prawnych. Zestawi? Andrzej Remiszewski, 14 marca 2012 zaczerpni?to ze strony SSI p.Jerzego Kuli?skiego
  2012-03-22   Tomek  
   Termin: 22 kwietnia 2012. Zaj?cia odbywaj? si? w godzinach 9-17 w CWMie. Cena z dofinansowaniem dla harcerzy: 270PLN Zg?oszenia prosimy przesy?a? na adres: szkolenia.cwm@zhp.pl Cena zawiera: szkolenie wed?ug programu RYA, egzamin, skrypt, ksi??k? RYA VHF Radio incl. GMDSS, przerwy kawowe. Cena nie zawiera: dojazdu, wy?ywienia, op?aty za wydanie certyfikatu. Op?ata za wydanie certyfikatu: 155 PLN p?atne gotwk? na miejscu, po zdanym egzaminie. Certyfikat: Short Range Certificate Po zaliczeniu kursu i egzaminu, uczestnik otrzymuje ?wiadectwo operatora SRC. Dokument Maritime Radio Operator Certificate of Competence - Short Range Certificatewydawany jest przez Royal Yachting Association w imieniu Martime and CoastguardAgency na podstawie mi?dzynarodowej konwencji. ?wiadectwo SRC wydane przez RYA jest honorowane w ka?dym morskim kraju na ?wiecie, tak samo jak ?wiadectwo SRC wydane przez polski urz?d UKE. ?wiadectwo operatora SRC jest drugim, po patencie ?eglarskim, dokumentem niezb?dnym do prowadzenia jachtu morskiego. Wiele pa?stw (np. Chorwacja, Polska) wymaga, aby na jachcie cho? jedna osoba posiada?a ten dokument. Co obejmuje program szkolenia? W trakcie zaj?? omwimy i praktycznie prze?wiczymy nast?puj?ce zagadnienia: podstawowe informacje o systemie GMDSS, jego elementach sk?adowych (EPIRB, SART, NAVTEX itp.) oraz licencjach; przepisy i regulacje radiowe; obs?ug? morskiego odbiornika VHF wyposa?onego w DSC; j?zyk u?ywany w komunikacji radiowej oraz alfabet fonetyczny; poprawne u?ywanie kana?w; wysy?anie Distress Alert i Distress Message (MAYDAY); wysy?anie Urgency Alert i Safety Call (PAN PAN); rutynowe rozmowy z innymi jednostkami; wykorzystanie funkcji DSC w niebezpiecze?stwie oraz w rutynowych wywo?aniach. Jak wygl?daj? zaj?cia? Kurs prowadzony jest w j?zyku polskim w prosty, przyst?pny i bezstresowy sposb. Zaj?cia wi?kszo?ci sk?adaj? si? z praktycznych ?wicze? na prawdziwych radioodbiornikach VHF Standard Horizon. Zagadnienia teoretyczne ograniczamy do niezb?dnego minimum. Ka?dy Uczestnik b?dzie mia? okazj? do praktycznego prze?wiczenia wszystkich omawianych procedur i obs?ugi radia VHF z DSC. Jak przygotowa? si? do kursu? Po rezerwacji miejsca na kursie przesy?amy plik PDF ze skryptem. Znajduj? si? w nim wa?ne informacje z ktrymi nale?y zapozna? si? jeszcze przed szkoleniem. Prosimy rwnie? o samodzielne nauczenie si? alfabetu fonetycznego oraz podstawowych zwrotw i sformu?owa? w j?zyku angielskim. U?atwi to udzia? w kursie. Prosimy rwnie? o zabranie notatnikw i przyborw do pisania. Wymagania wst?pne: uko?czone 16 lat Aby uczestniczy? w kursie musisz mie? uko?czone 16 lat. Do?wiadczenie w obs?udze radia VHF ani do?wiadczenie ?eglarskie nie jest wymagane. Jak wygl?da egzamin? Egzamin odbywa si? na zako?czenie zaj??. Jest to test z?o?ony z dwudziestu pyta? jednokrotnego wyboru. Tre?? pyta? dotyczy wy??cznie zagadnie? omawianych i ?wiczonych w trakcie zaj??. Wyniki podajemy zaraz po zako?czeniu egzaminu. Wwczas przyjmujemy wnioski o wydanie certyfikatu i pobieramy op?at?.
  2012-02-17   Tomek  
   SEZON 2012 rozpoczynaj? zaj?cia 20 lutego 2012 na stopie? sternika i starszego sternika. Kolejne szkolenia: 12 i 26 marca W marcu planujemy szkolenie nurkowe (CMAS) Potrzebujemy min. 15 osb aby ruszy? ze szkoleniem, teoria we Wroc?awiu, praktyka w Chorwacji. ZAINTERESOWANI MOGA KONTAKTOWA? SIE Z ORGANIZATOREM Miros?aw Golik tel.606408020
  2012-01-10   Tomek  
   Szkolenie na stopnie Instruktora ?eglarstwa oraz M?odszego Instruktora ?eglarstwa Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego --- Cena: 1200z? MI? i 1100 z? I? Miejsce: Wroc?aw / Wiele? Termin: luty 2012 – 22 kwietnia 2012 - cz??? oglna; 18 kwietnia 2012 – 22. kwietnia 2012 – cz??? specjalistyczna I Spotkanie organizacyjne: 7 luty 2012 godz. 1900 WrOZ? ma zaszczyt zaprosi? wszystkich ch?tnych na zimowo-wiosenne szkolenie instruktorskie. Zaj?cia teoretyczne rozpoczn? si? w lutym bie??cego roku i b?d? odbywa? si? w siedzibie WrOZ?. Kiedy tylko pozwol? na to warunki atmosferyczne, mo?liwie wcze?nie rozpoczniemy zaj?cia praktyczne dla kandydatw na MI? we Wroc?awiu akwen zimowiska barek nr 1 na Osobowicach. P?ywania b?d? odbywa? si? w weekendy. Obydwa kursy ko?cz? si? zgrupowaniem szkoleniowym w Wieleniu w terminie 18.04 – 22.04.2012 zako?czonym egzaminem pa?stwowym. Cena zawiera: szkolenie praktyczne, szkolenie teoretyczne, nocleg i wy?ywienie podczas zgrupowania, pomoce naukowe, ubezpieczenie NW, zabezpieczenie ratownicze Cena nie zawiera : dojazdu i powrotu ze zgrupowania, op?aty egzaminacyjnej i za wydanie patentu (cennik PZ?)
  2012-01-07   Tomek  
   Kurs wykorzystania radaru i ARPA - poziom operacyjny Zesp? Pilota Chor?gwi ?dzkiej ZHP oraz Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni zapraszaj? na Kurs specjalistyczny wykorzystania radaru i ARPA - poziom operacyjny. Szkolenie odb?dzie si? w dniach od 20 do 24 lutego w Gdyni. Liczba miejsc ograniczona - liczy si? kolejno?? zg?osze?.
  2012-01-07   Tomek  
   Kurs Pierwszej Pomocy HSR w O?awie -- 13 Dru?yna W?drownicza „Ignis”, Komenda Hufca w O?awie i Dolno?l?ski Inspektorat Ratowniczy zapraszaj? na W?drowniczy Kurs Pierwszej Pomocy, ktry odb?dzie si? w lutym. Koszt kursu wynosi? b?dzie od 50 do 75 z? – w zale?no?ci od ilo?ci uczestnikw. Zg?oszenia do 20 stycznia W?drowniczy Kurs Pierwszej Pomocy sk?ada si? z serii wyk?adw i ?wicze?. Pozytywne jego zaliczenie prowadzi do zdobycia Br?zowej Odznaki Ratownika ZHP i otwiera dalsz? drog? rozwoju w tym kierunku. O?awski kurs przeprowadz? instruktorzy Dolno?l?skiego Inspektoratu Ratowniczego. Odb?dzie si? od w terminach 10-12 oraz 24-26 lutego, w Gimnazjum nr 1 w O?awie. Koszt uzale?niony jest od ilo?ci uczestnikw. Po zg?oszeniu nale?y dokona? bezzwrotnej przedwp?aty wysoko?ci minimum 25 z?. Wi?cej szczeg?w: www.olawa.zhp.pl, pytania nale?y kierowa? na adres: kppolawa@wp.pl
  2011-11-22   Tomek  
   W zwi?zku ze zmianami w systemie Ewidencja dotycz?cymi samej strony oraz sposobu jej u?ytkowania hufcowe szkolenie z zakresu Ewidencji NIE odb?dzie si? w ?rod? 23.11.2011 r. Gdy tylko strona zostanie uruchomiona, a my z niej przeszkoleni ustalimy nowy termin, o czym poinformujemy na stronie hufca.
  2011-11-10   Tomek  
   W dniu 24.10.2011 zosta?a og?oszona w Dzienniku Ustaw nr 228 / 2011, poz. 1368 nowa Ustawa o Bezpiecze?stwie Morskim z 18.08.2011, ktra wejdzie w ?ycie 25.01.2012, przy czym bardzo wa?ny dla ?eglarzy artyku? 70 wejdzie w ?ycie z dniem 25.04.2013. Artyku? ten nak?ada na ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki morskiej (Ministra Infrastruktury) obowi?zek wydania rozporz?dzenia okre?laj?cego wymagane dla cz?onkw za?g jachtw komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia wed?ug Konwencji STCW. Nale?y si? wi?c spodziewa?, ?e od sezonu 2013 skipperzy komercyjnych jachtw morskich oprcz uzyskania patentu PZ? i uprawnie? radiowych (SRC lub LRC), b?d? musieli odby? kurs STCW a nast?pnie odnawia? go co 5 lat, tak jak marynarze zawodowi. Szczeg?y poznamy dopiero po og?oszeniu tekstu planowanego rozporz?dzenia przez Ministra Infrastruktury.
  2011-11-10   Tomek  
   ZNI?KI DLA HARCERZY NA KURSIE SRC w Krakowie i Wroc?awiu [ Piotr Nowacki 8.11.2011] 15 listopada w Krakowie oraz 16 listopada we Wroc?awiu odb?d? si? kolejne szkolenia radiooperatorw krtkiego zasi?gu (SRC), prowadzone przez cz?onka Zespo?u Pilota Chor?gwi ?dzkiej, instruktora RYA (uprawnienia RYA SRC Assessor), phm. Tomasza Kosiewicza. Koszt udzia?u w szkoleniu wynosi 395 z?.; harcerze posiadaj?cy op?acone sk?adki uzyskaj? 20% rabat. Jednodniowy kurs radiooperatora SRC oparty jest na programie szkoleniowym Royal Yachting Association. W trakcie 7 godzin intensywnych zaj?? przekazywana jest wiedza i umiej?tno?ci niezb?dne do obs?ugi radia VHF z DSC i systemu GMDSS. Wcze?niej uczestnik otrzymuje skrypt do nauki, a na spotkaniu otrzymuje na w?asno?? ksi??k?. Zaj?cia ko?czy egzamin w formie testu, ktrego wyniki znane s? po kilkunastu minutach. Co obejmuje program szkolenia? podstawowe informacje o systemie GMDSS, jego elementach sk?adowych (EPIRB, SART, NAVTEX itp.) oraz licencjach; przepisy i regulacje radiowe; obs?ug? morskiego odbiornika VHF wyposa?onego w DSC; j?zyk u?ywany w komunikacji radiowej oraz alfabet fonetyczny; poprawne u?ywanie kana?w; wysy?anie Distress Alert i Distress Message (MAYDAY); wysy?anie Urgency Alert i Safety Call (PAN PAN); rutynowe rozmowy z innymi jednostkami; wykorzystanie funkcji DSC w niebezpiecze?stwie oraz w rutynowych wywo?aniach. Jak wygl?daj? zaj?cia? Zagadnienia teoretyczne ograniczane s? do niezb?dnego minimum. Zaj?cia sk?adaj? si? z du?ej liczby praktycznych ?wicze? z wykorzystaniem czterech radioodbiornikw VHF Standard Horizon - bo nawet najlepszy symulator nie zast?pi pracy na prawdziwym sprz?cie. Szczeg?y dost?pne sa na stronie kubryk.pl/.../szkolenie-kurs-src-18.html (z listy nale?y wybra? konkretne szkolenie, aby uzyska? dost?p do opisw) Zg?oszenia nale?y przesy?a? bezpo?rednio do Tomka Kosiewicza: tomek[at]kubryk.pl lub tel. 798 689 759.
  2011-11-10   Tomek  
   ZNI?KI DLA HARCERZY NA KURSIE SRC w Krakowie i Wroc?awiu [ Piotr Nowacki 8.11.2011] 15 listopada w Krakowie oraz 16 listopada we Wroc?awiu odb?d? si? kolejne szkolenia radiooperatorw krtkiego zasi?gu (SRC), prowadzone przez cz?onka Zespo?u Pilota Chor?gwi ?dzkiej, instruktora RYA (uprawnienia RYA SRC Assessor), phm. Tomasza Kosiewicza. Koszt udzia?u w szkoleniu wynosi 395 z?.; harcerze posiadaj?cy op?acone sk?adki uzyskaj? 20% rabat. Jednodniowy kurs radiooperatora SRC oparty jest na programie szkoleniowym Royal Yachting Association. W trakcie 7 godzin intensywnych zaj?? przekazywana jest wiedza i umiej?tno?ci niezb?dne do obs?ugi radia VHF z DSC i systemu GMDSS. Wcze?niej uczestnik otrzymuje skrypt do nauki, a na spotkaniu otrzymuje na w?asno?? ksi??k?. Zaj?cia ko?czy egzamin w formie testu, ktrego wyniki znane s? po kilkunastu minutach. Co obejmuje program szkolenia? podstawowe informacje o systemie GMDSS, jego elementach sk?adowych (EPIRB, SART, NAVTEX itp.) oraz licencjach; przepisy i regulacje radiowe; obs?ug? morskiego odbiornika VHF wyposa?onego w DSC; j?zyk u?ywany w komunikacji radiowej oraz alfabet fonetyczny; poprawne u?ywanie kana?w; wysy?anie Distress Alert i Distress Message (MAYDAY); wysy?anie Urgency Alert i Safety Call (PAN PAN); rutynowe rozmowy z innymi jednostkami; wykorzystanie funkcji DSC w niebezpiecze?stwie oraz w rutynowych wywo?aniach. Jak wygl?daj? zaj?cia? Zagadnienia teoretyczne ograniczane s? do niezb?dnego minimum. Zaj?cia sk?adaj? si? z du?ej liczby praktycznych ?wicze? z wykorzystaniem czterech radioodbiornikw VHF Standard Horizon - bo nawet najlepszy symulator nie zast?pi pracy na prawdziwym sprz?cie. Szczeg?y dost?pne sa na stronie kubryk.pl/.../szkolenie-kurs-src-18.html (z listy nale?y wybra? konkretne szkolenie, aby uzyska? dost?p do opisw) Zg?oszenia nale?y przesy?a? bezpo?rednio do Tomka Kosiewicza: tomek[at]kubryk.pl lub tel. 798 689 759.
  2011-11-10   Tomek  
   W dniu 24.10.2011 zosta?a og?oszona w Dzienniku Ustaw nr 228 / 2011, poz. 1368 nowa Ustawa o Bezpiecze?stwie Morskim z 18.08.2011, ktra wejdzie w ?ycie 25.01.2012, przy czym bardzo wa?ny dla ?eglarzy artyku? 70 wejdzie w ?ycie z dniem 25.04.2013. Artyku? ten nak?ada na ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki morskiej (Ministra Infrastruktury) obowi?zek wydania rozporz?dzenia okre?laj?cego wymagane dla cz?onkw za?g jachtw komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia wed?ug Konwencji STCW. Nale?y si? wi?c spodziewa?, ?e od sezonu 2013 skipperzy komercyjnych jachtw morskich oprcz uzyskania patentu PZ? i uprawnie? radiowych (SRC lub LRC), b?d? musieli odby? kurs STCW a nast?pnie odnawia? go co 5 lat, tak jak marynarze zawodowi. Szczeg?y poznamy dopiero po og?oszeniu tekstu planowanego rozporz?dzenia przez Ministra Infrastruktury.
  2011-11-05   Tomek  
   Pojawi? si? nowy projekt rozporz?dzenia. 19 pa?dziernika pojawi? si? projekt rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia z zakresu bezpiecze?stwa na wodzie. Jest on realizacj? delegacji ustawowej, zawartej art. 37a ustawy o ?egludze ?rdl?dowej z dnia 21 grudnia 2000 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.857, z p?niejszymi zmianami), dodanej do ustawy o ?egludze ?rdl?dowej w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie ustawy z 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857). Projekt zawiera propozycj? przepisw okre?laj?cych tryb i sposb przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpiecze?stwa na wodzie dla prowadz?cych jachty motorowe o mocy silnika do 75 kW i o d?ugo?ci kad?uba do 13 metrw, ktrych pr?dko?? maksymalna jest konstrukcyjnie ograniczona do 15 km/h, w przypadku, gdy jachty przeznaczone s? do najmu. Z jego zapisw wynika, ?e szkolenie z zakresu bezpiecze?stwa b?dzie prowadzone przez te same podmioty, ktre zgodnie z ustaw? b?d? si? zajmowa? szkoleniami na poszczeglne certyfikaty kompetencji daj?ce uprawnienia ?eglarskie. Nowe szkolenie ma by? prowadzone w trybie jednodniowym i swym zakresem obejmowa?: wiedz? dotycz?c? zasad bezpiecze?stwa na wodzie, w tym informacje o drogach wodnych, praktyk? z zakresu manewrowania statkiem. Z obowi?zku szkolenia zwolnione b?d? osoby, posiadaj?ce kwalifikacje z zakresu ?eglugi morskiej i ?rdl?dowej (stopnie ?eglarskie i motorowodne, zarwno amatorskie, jak i zawodowe).
  2011-09-17   Tomek  
   13 wrze?nia 2011 roku Senat RP przeg?osowa? uchwalon? wcze?niej przez Sejm RP Ustaw? z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie Ustawy o ?egludze ?rdl?dowej. Zmiana zapisw tej ustawy dotyczy osb maj?cych uprawnienia do szkolenia na pa?stwowe stopnie ?eglarskie i brzmi w nast?puj?cy sposb: Art. 37A, ust.13. Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadz? osoby, ktre posiadaj? tytu? zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub instruktorzy w?a?ciwych polskich zwi?zkw sportowych, wed?ug systemw szkole? zatwierdzonych przez ministra w?a?ciwego do spraw kultury fizycznej. Zapis ten przywraca ustawowe pa?stwowe uprawnienia instruktorom ?eglarstwa PZ? (M?odszy Instruktor ?eglarstwa PZ?, Instruktor ?eglarstwa PZ?) i Instruktorom Polskiego Zwi?zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Przedstawiona zamiana zapisu ustawy oczekuje teraz tylko na podpis Prezydenta RP Pana Bronis?awa Komorowskiego.
  2011-06-07   Tomek  
   Letnie stacjonarne kursy na stopie? ?EGLARZA JACHTOWEGO w Wieleniu organizuje wsp?pracuj?ca z nami firma Sharks. Turnusy 10 dniowe . Kurs rozpoczyna sie w pi?tek o godzinie 18:00 i ko?czy si? w niedziel? egzaminem o godzinie 1200. TERMINY: 01.07.- 10.07.2011 08.07.- 17.07.2011 15.07.- 24.07.2011 22.07.- 31.07.2011 29.07.- 07.08.2011 05.08.- 14.08.2011 12.08.- 21.08.2011 19.08.- 28.08.2011 26.08.- 04.09.2011 Cena kursu : 750z? + 200z? egzamin + 50z? wydanie patentu. Zakwaterowanie i wy?ywienie w O?rodku Sharksland www.sharksland.pl Dojazd we w?asnym zakresie. KW? KRSU: kpt. Piotr Piwowarczyk tel. 691-659-086 e-mail: biuro@sharks.pl
  2011-03-28   Tomek  
   KURS NA STOPIE? STERNIKA MOTOROWODNEGO Cena 350 z? KURS NA STOPIE? STARSZEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO Cena 550 z? Zebranie organizacyjne i pierwszy wyk?ad 4 kwietnia 2011, w siedzibie Dolno?l?skiego Okr?gowego Zwi?zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego ul. ?widnicka 28 (parter) godz. 1800 Celem kursu jest wyszkolenie sternika motorowodnego uprawnionego do prowadzenia jachtw motorowych z silnikiem o pojemno?ci do 60 kW. UWAGA: dla cz?onkw klubu ( nieletnich) cena sternika mot. 280z? brutto -- Piotr Piwowarczyk www.sharks.pl
  2011-03-17   Tomek  
    KURS WYCHOWAWCW PLACWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MLODZIE?Y zostanie zorganizowany ( od godz 9-16) w Komendzie Hufca Wroc?aw, Plac ?wi?tego Macieja 5A, 50-244 Wroc?aw.TERMINY KURSW KURS I 07- 08, 14- 15maj 2011 – zg?oszenia do 4 maja KURS II 21- 22, 28- 29 maj 2011– zg?oszenia do 18 maja Warunki uczestnictwa: • Uko?czone 18 lat • Co najmniej ?rednie wykszta?cenie • Zg?oszenie osobiste lub telefoniczne w siedzibie Komendy Chor?gwi Dolno?l?skiej ZHP Wroc?aw ul. Nowa 6, tel: (71) 34 38 666, do godz. 16 tel: (71) 35 41 296, kom. 533100523 – tylko do uzyskania informacji (nale?y poda?: imi?, nazwisko, telefon kontaktowy) • Dokonanie op?aty w dniu rozpocz?cia kursu: 100,- PLN dla cz?onkw ZHP 110,- PLN dla m?odzie?y szk? ?rednich i studentw 120,- PLN dla pracuj?cych Zaj?cia odbywaj? si? w systemie weekendowym Program kursu obejmuje 36 godzin dydaktycznych. Ko?czy si? egzaminem i uzyskaniem ?wiadectwa uprawniaj?cego do pracy z dzie?mi w placwkach wypoczynku. Placwka Kszta?cenia Pozaszkolnego zastrzega sobie mo?liwo?? przesuni?cia terminw w zale?no?ci od ilo?ci zg?osze?. Uczestnicy zostan? powiadomieni telefonicznie.
  2011-03-17   Tomek  
   KURS KIEROWNIKW PLACWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MLODZIE?Y bedzie zorganizowany ( od godz 9- 6) w Komendzie Hufca Wroc?aw, Plac ?wi?tego Macieja 5A, 50-244 Wroc?aw. TERMINY KURSW KURS I 4 czerwca 2011 – zg?oszenia do 1 czerwca KURS II 11czerwca 2011- zg?oszenia do 8 czerwca Warunki uczestnictwa: • Zawd nauczyciela • Instruktor harcerski w stopniu podharcmistrza • Osoba posiadaj?ca co najmniej 3 letni sta? pracy opieku?czo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej ( dot. studentw szk? wy?szych kierunkw i specjalno?ci, ktrych program obejmuje przygotowanie pedagogiczne) • Zg?oszenie osobiste lub telefoniczne w siedzibie Komendy Chor?gwi Dolno?l?skiej ZHP Wroc?aw ul. Nowa 6, tel: (71) 34 38 666, do godz. 16 tel: (71) 35 41 296, kom. 523 100 533 –tylko do uzyskania informacji (nale?y poda?: imi?, nazwisko, telefon kontaktowy) • Dokonanie op?aty w dniu rozpocz?cia kursu: 100,- PLN dla instruktorw ZHP 110,- PLN dla pozosta?ych Zaj?cia odbywaj? si? w systemie weekendowym Program kursu obejmuje 10 godzin dydaktycznych. Ko?czy si? egzaminem i uzyskaniem ?wiadectwa uprawniaj?cego do kierowania placwk? wypoczynku dzieci i m?odzie?y. Placwka Kszta?cenia Pozaszkolnego zastrzega sobie mo?liwo?? przesuni?cia terminw w zale?no?ci od ilo?ci zg?osze?. Uczestnicy zostan? powiadomieni telefonicznie.
  2011-02-20   Tomek  
   Szkolenie ?eglarskie w nowej Ustawie o sporcie - interpretacja przepisw Wej?cie 16 pa?dziernika 2010 r. w ?ycie nowej Ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DzU. Nr 127, poz. 857) (zobacz) maj?c na celu uporz?dkowanie wielu spraw zwi?zanych z organizacj? i uprawianiem sportu w naszym kraju, spowodowa?o wyra?ne zaniepokojenie ?rodowiska ?eglarskiego. Dotyczy to w szczeglno?ci instruktorw PZ?. Wychodz?c na przeciw wielu zapytaniom dotycz?cym szkolenia ?eglarskiego w ?wietle zmian przepisw wynikaj?cych z wprowadzenia w.w. Ustawy o sporcie informujemy, ?e: 1. Zgodnie z Art. 91 ust 1, pkt 2 Ustawy o sporcie, dotychczasowe Rozporz?dzenie z dnia 9 czerwca 2006 roku o uprawianiu ?eglarstwa (zobacz) b?dzie funkcjonowa?o do momentu wej?cia w ?ycie nowego Rozporz?dzenia – nie d?u?ej jednak ni? przez dwa lata od dnia wej?cia w ?ycie w.w. ustawy. 2. Wszelkiego typu szkolenia ?eglarskie i egzaminy na stopnie ?eglarza jachtowego i sternika jachtowego nadal s? realizowane wed?ug dotychczasowych przepisw. 3. Nadal obowi?zuj?cy jest, jako zreszt? jedyny, zatwierdzony przez MSiT System Szkolenia PZ? na stopnie ?eglarskie (zobacz). 4. Nadal mo?na zgodnie z zapisami Rozporz?dzenia uzyskiwa? patenty jachtowego sternika morskiego i kapitana jachtowego (zobacz). 5. Egzaminy na stopnie ?eglarskie zgodnie z Par. 8 pkt. 3 Rozporz?dzenia o uprawianiu ?eglarstwa, realizuj? Instruktorzy ?eglarstwa PZ?. 6. Szkolenia ?eglarskie zgodnie z zapisami zawartymi w Systemie szkolenia PZ? na stopnie ?eglarskie i zapisem zawartym w Art. 87, ust.1 Ustawy o sporcie, prowadz? instruktorzy PZ?. 7. Dotychczas wystawiane (w imieniu pa?stwa) przez PZ? patenty ?eglarskie, zachowuj? oczywi?cie swoj? wa?no?? (w ramach uprawnie? przyznawanych poszczeglnym stopniom ?eglarskim). Jerzy Durejko - Warszawa (kpt. jacht., Instr. Wyk?ad. PZ?) Stowarzyszenie HALS
  2011-02-20   Tomek  
   Instruktorzy ?eglarstwa PZ? w nowej Ustawie o sporcie - interpretacja przepisw W Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (DzU. Nr 127, poz. 857) (zobacz), ktra wesz?a w ?ycie 16 pa?dziernika br., wyst?puje bardzo kontrowersyjny zapis dotycz?cy uprawnie? do szkolenia ?eglarskiego. Stowarzyszenie Instruktorw i Trenerw ?eglarstwa HALS wystosowa?o do Ministerstwa Sportu i Turystyki pismo z zapytaniem o interpretacj? prawn? tych zapisw, a tak?e z naszymi pogl?dami i propozycjami w tej sprawie. W Art. 67 powy?szej ustawy wyst?puj? zapisy dotycz?ce zmian w Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o ?egludze ?rdl?dowej (DzU.2001 r. nr 5, poz. 43) (zobacz). Dodaje si? Art. 37a z zapisami dotycz?cymi mi?dzy innymi szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej. W ust. 13 tego artyku?u wyst?puje zapis: „Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadz? osoby, ktre posiadaj? tytu? zawodowy trenera lub instruktora w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie, wed?ug systemw szkole? zatwierdzonych przez ministra .....” W dotychczasowo obowi?zuj?cej Ustawie z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej (DzU. z 1996 r. nr 25, poz. 113; DzU. z 2007 r. nr 226 poz. 1675) (zobacz) w Art. 53a ust 10 wyst?puje zapis: „Szkolenia w zakresie uprawiania ?eglarstwa prowadz? instruktorzy organizacji ?eglarskich wed?ug systemu szkolenia danej organizacji, zatwierdzonego przez ministra ....” Wi?cej na stronie Stowarzyszenia instruktorw i trenerw ?eglarstwa HALS - http://www.hals-sitz.org.pl/pl/instruktorzy-Zeglarstwa-pzZ-w-nowej-ustawie-o-sporcie/
  2010-12-31   Tomek  
   Zespo?y Kadry Kszta?c?cej Hufca Wroc?aw zaprasza do wzi?cia udzia?u w Kursie Dru?ynowych. Kurs b?dzie si? sk?ada? z 2 cz??ci: - Kursu przewodnikowskiego (trwaj?cego 7-8 dni w czasie ferii zimowych.), - Kurs metodycznego (trwaj?cego 2 weekendy). Kurs przewodnikowski dedykowany jest dla w?drownikw i osb, ktre podj??y decyzj? o wkroczeniu na ?cie?k? harcerskiego wychowawcy. Kurs metodyczny przeznaczony jest dla osb, ktre uko?czy?y powy?szy kurs przewodnikowski i dla osb, ktre uko?czy?y ju? kurs dla dru?ynowych w jednej metodyce a chc? przeszkoli? si? do pracy w innej. Uznaje si?, ?e dana osoba jest przeszkolona do pe?nienia funkcji dru?ynowego w danej metodyce je?li: - uko?czy?a kurs przewodnikowski i kurs metodyczny w danej metodyce; - uko?czy?a kurs metodyczny (w danej metodyce) i wcze?niej uko?czy?a kurs dla dru?ynowych (w innej metodyce) Ca?o?? organizowana jest we wsp?pracy z ZKK hufcw ?agiewniki, Ole?nica, K?odzko i ?widnica, z ktrymi w szczeglno?ci realizowane b?d? wsplnie warsztaty metodyczne. Termin: 20-27 luty 2011 Miejsce: ?migrd Cena: 340 z? Wi?cej informacji o programie kursu, warunkach udzia?u, sposobach zg?oszenia itd. na stronie http://www.kurs2011.pl/ W razie jakichkolwiek pyta? prosimy o kontakt: phm. Anna Skocz - skocz.anna@gmail.com Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. , 508380713 phm. Marcin Skocz - skocz@post.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. , 791711211
  2010-09-01   Tomek  
   W maju 2010 zosta?a w sejmie przeg?osowana nowa ustawa o sporcie. Wraz z zatwierdzeniem projektu rozporz?dzenia RM b?d? obowi?zywa?y w Polsce nowe patenty. Brak b?dzie stopnia jachtowego sternika morskiego, natomiast na patent kapitana zostaje przywrcony egzamin. Z innych wa?nych zapisw: - nadal obowi?zywa?o b?dzie bezpatencie na ?odziach ?aglowych do 7,5m d?ugo?ci i silniku pomocniczym do 10kW - bez patentu mo?na b?dzie tak?e prowadzi? ?odzie motorowe do 75kW i konstrukcyjnym ograniczeniu pr?dko?ci do 15km/h oraz d?ugo?ci do 13m - organem wydaj?cym patenty pozostaje PZ? i PZMiNW - patenty zdobyte za granic? obowi?zuj? w Polsce w zakresie posiadanych uprawnie? potwierdzonych stosownym dokumentem. W obecnej wersji projekt rozporz?dzenia proponuje: 7. Ustala si? nast?pujace patenty ?eglarskie: 1) ?eglarza jachtowego; 2) sternika jachtowego; 3) kapitana jachtowego. 8. 1. Patent ?eglarza jachtowego mo?e uzyska? osoba, ktra: 1) ukonczy?a 12 rok ?ycia; 2) ukonczy?a szkolenie na stopien ?eglarza jachtowego; 3) zda?a egzamin na stopien ?eglarza jachtowego. 2. Patent sternika jachtowego mo?e uzyska? osoba, ktra: 1) ukonczy?a 18 rok ?ycia; 2) ukonczy?a szkolenie na stopie? sternika jachtowego; 3) odby?a, jako cz?onek za?ogi, nie mniej ni? dwa rejsy morskie w czasie co najmniej 200 godzin ?eglugi na jachcie ?aglowym o d?ugo?ci kad?uba od 7,5 m; 4) zda?a egzamin na stopie? sternika jachtowego. 3. Patent kapitana jachtowego mo?e uzyska? osoba, ktra: 1) ukonczy?a 18 rok ?ycia; 2) ukonczy?a szkolenie na stopie? kapitana jachtowego; 3) odby?a, jako cz?onek za?ogi, co najmniej szes? rejsw morskich trwajacych co najmniej 1000 godzin ?eglugi, w tym: a) co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu ?aglowego o d?ugosci ca?kowitej od 7,5 m do 12 m, b) co najmniej 400 godzin ?eglugi na jachcie aglowym o d?ugosci ca?kowitej od 12 do 18 m, c) co najmniej 100 godzin ?eglugi na jachcie aglowym o d?ugosci ca?kowitej powy?ej 18 m, d) co najmniej 100 godzin ?eglugi po wodach p?ywowych z zawinieciem co najmniej do dwch portw o srednim skoku p?ywu powy?ej 1,5 m, e) zda?a egzamin na stopie? kapitana jachtowego.
  2010-08-03   Tomek  
   Klub ?eglarski w ?widniku organizuje rejs morski szkoleniowo-sta?owy na wyj?tkowym S/Y Roztocze. Trasa: Thyboron -?¦winouj?cie. Termin: 04.09-18.09.2010 Koszt: 2.000,00 w tym: kojowe, wy?ywienie, op?aty portowe, paliwo, ubezpieczenie, transport w obie strony. Planujemy przez pierwszy tydzie? p?ywa? po Morzu P?nocnym, potem kana?em Kilo?skim do ?winouj?cia. Mamy jeszcze 4 wolne koje Kontakt: Grzegorz 508-106-326 Justyna 502-214-086
  2010-08-03   Tomek  
   S? jeszcze 1-2 wolne miejsca w kursie na sternika wterminie 7-14 sierpnia, jacht carter 30, akwen Zatoka Gdanska (z wyjsciem na pelne morze). Manewry portowe na zaglach i silniku, MPZZM, nawigacja z locja, meteo, plywanie nocne. Mozliwosc zdobycia ok 80 h stazu. Oferta tak?e dla takze sternikow i osb bez stopnia chcace sie czegos nauczyc. KONTAKT - kom. 503635921
  2010-06-07   Tomek  
   Dnia 22 czerwca [ wtorek ] br. o godz.16:00 w O?rodku odb?dzie si? egzamin ko?cz?cy kurs na patent ?eglarza jachtowego. Szczeg?y u Kierownikiem kursu Instr. ?egl. Piotr Piwowarczyka. Informacje o egzaminie rwnie? na stronie www.sharks.pl
  2010-04-15   Tomek  
   Polski Zwi?zek ?eglarski, w nawi?zaniu do lat ubieg?ych, podpisa? umow? o ubezpieczenia OC dla instruktorw ?eglarstwa PZ?. Ubezpieczenie obejmuje szkolenie jak i egzaminy. Ubezpieczenie OC jest na okres 30.04.2010 - 29.04.2011 i na kwot? do 100 000 z?, na obszar ca?ej Europy - koszt pobierany od ubezpieczanego instruktora 90 z?. O szczeg?ach Polisy jak i trybie post?powania zawieraj?c umow? na stronie Komisji Szkolenia PZ? www.szkolenie.pz?.eu
  2010-04-14   Tomek  
   Dnia 11 maja [ wtorek ] br. o godz.18:30 w sali [ ?wietlicy ] O?rodka odb?dzie si? spotkanie organizacyjne ch?tnych do uczestnictwa w kursie na patent ?eglarza jachtowego. Kierownikiem kursu jest Instr. ?egl. Piotr Piwowarczyk a organizowany jest przy wsp?pracy z Centrum Sportw Wodnych i Zimowych "Sharks". Informacje o szkoleniu rwnie? na stronie www.sharks.pl
  2010-03-30   Tomek  
   Placwka Kszta?cenia Pozaszkolnego przy Komendzie Chor?gwi Dolno?l?skiej ZHP zaprasza ch?tnych do udzia?u w: 1. Kursach przygotowawczych dla kandydatw na wychowawcw placwek wypoczynku dzieci i m?odzie?y, ktre planowane s? w terminach: - 17 - 25 kwietnia 2010 r. - 8 - 16 maja 2010 r. - 22 - 30 maja 2010 r. 2. Kursach instrukta?owych dla kandydatw na kierownikw placwek wypoczynku dzieci i m?odzie?y, ktre planowane s? w terminach: - 5 czerwca 2010 r. - 12 czerwca 2010 r.
  2010-03-28   Tomek  
   W okresie 08-15.05.2010r s? dwa wolne miejsca w za?odze, w rejsie w Chorwcji, planowana trasa: Krvawica - Dubriwnik - Krvawica, jacht - Bavaria 38. Koszt, ??cznie z przejazdem ok. 2000z?. zaprasza: Andrzej Zapart http://picasaweb.google.com/andyzapart www.najachty.pl tel. 609697330
  2010-02-19   Tomek  
   Wroc?awskie Stowarzyszenie Wychowawcw zaprasza na Kurs wychowawcw kolonijnych organizowany przez Wroc?awskie Stowarzyszenie Wychowawcw w terminie 20-21.03.2010 oraz 27-28.03. 2010 (4 spotkania: sobota i niedziela). Zg?oszenia do 13 marca2010 roku. Koszt kursu 120 z?. Zapisy i zg?oszenia: Beata Oleksiak tel kom 660 66 88 26, biuro@entik.pl w imieniu organizatora - Rafal Ryszka www.wychowawcy.wroclaw.pl
  2010-02-18   Tomek  
   Dnia 27 marca 2010 w odb?dzie si? kurs przygotowuj?cy do egzaminu na ?wiadectwo Operatora ??czno?ci Bliskiego Zasi?gu (Short Range Operator’s Certyficate). ?wiadectwo SRC jest drugim po patencie ?eglarskim dokumentem jaki wymagaj? armatorzy przy czarterze jachtu. Cena kursu 350 z?. W ramach kursu ka?dy dodatkowo otrzyma: - ksi??k? "SRC -podr?cznik dla radiooperatorw" - program komputerowy - materia?y egzaminacyjne - komplet drukw na egzamin Egzamin odb?dzie si? 27.03.2010 r. we Wroc?awiu. Cena egzaminu: 125 z? – Urz?d Komunikacji Elektronicznej + 25 koszty organizacyjne egzaminu. Warunki uczestnictwa: I wp?ata 150 z? (na podane ni?ej konto ) - jest jednocze?nie wpisem na kurs . II wp?ata 200 z? - musi by? dokonana w pierwszym dniu kursu. Op?ata egzaminacyjna najp?niej na 14 dni przed egzaminem na konto UKE. Konto (I wp?ata) 32 1020 5242 0000 2102 0129 9833 Stanis?aw Guz, ul. Ruska 32/33 m2a, 50-079 Wroc?aw, tytu?em: Kurs SRC 2010 Zapraszaj? Stasnis?aw i Ireneusz Guz
  2010-01-13   Tomek  
    Nowy System Szkolenia Instruktorskiego 2010 Zgodnie ze wcze?niejszymi zapowiedziami Komisja Szkolenia PZ? przedstawi?a nowy system szkolenia instruktorw PZ?, ktry zosta? zatwierdzony przez Zarz?d PZ? dnia 07.12.2009 roku i obowi?zuje od 01.01.2010 roku. Wi?cej informacji dla zainteresowanych na stronie www.pyaszkolenie.org.pl
  2010-01-13   Tomek  
    Nowy System Szkolenia Instruktorskiego 2010 Zgodnie ze wcze?niejszymi zapowiedziami Komisja Szkolenia PZ? przedstawi?a nowy system szkolenia instruktorw PZ?, ktry zosta? zatwierdzony przez Zarz?d PZ? dnia 07.12.2009 roku i obowi?zuje od 01.01.2010 roku. Wi?cej informacji dla zainteresowanych na stronie www.pyaszkolenie.org.pl
  2010-01-06   Tomek  
   15 marca 2010 - rusza kurs na sternika i starszego sternika motorowodnego, Zaprasza serdecznie NOXON Sport. Informacje i zapisy /www.szkoleniamotorowodne.pl/
  2010-01-06   Tomek  
   Ju? 3 lutego 2010 rozpoczynaj? si? zaj?cia na kursie z UKF. Zaprasza serdecznie NOXON-Sport. Informacje i zapisy /www.szkoleniamotorowodne.pl/
  2010-01-04   Tomek  
   Ju? 7;14 i 21 marca br. mo?na podej?? do szkolenia na operatora SRC - szczeg?y na http://www.seamaster.pl/kurs-SRC.php - Egzamin 27.03.2010
  2009-09-30   Tomek  
   Wszystkich ch?tnych do uzyskania jeszcze w tym roku patentw ?eglarza Jachtowego i Sternika Motorowodnego zaprasza HOW Stanica [ konieczne uko?czone szkolenia ]Od 17 pa?dziernika 09 do 18 pa?dziernika 09 egzamin na ?eglarza 18 pa?dziernika 09 egzamin motorowodny. Kontakt: Adam Dacko tel.503-905-255
  2009-07-14   Tomek  
   KURS NA STOPIE? STERNIKA MOTOROWODNEGO Cena 299 z? Najbli?esze terminy spotka? organizacyjnych ktre odbywaj? si? w Mirkowie k/Wroc?awia w siedzibie firmy Sharks o godzinie 19:00 na ulicy Wroc?awskiej 11: * 6 lipca 2009 * 20 lipca 2009 * 3 sierpnia 2009 * 17 sierpnia 2009z Kurs na stopie? sternika Motorowodnego i starszego sternika motorowodnego Cena: 299 z? Sternik Motorowodny plus op?ata za patent i egzamin 250 z? = 550 z? C ena: 499 z? Starszy Sternik Motorowodny plus op?ata za patent i egzamin 350 z? = 850 z? studenci i uczniowie do 26 roku znizka za egzaminy i patenty 50 % * Licencja na Holowanie Narciarza Wodnego cena 299 z? plus op?ata za patent i egzamin 350 z? * Licencja na Holowanie Obiektw Lataj?cych cena 650 z? plus op?ata za patent i egzamin 350 z? Kontakt. www.sharks.pl
  2009-07-08   Tomek  
   KURS NA PATENT M?ODSZEGO INSTRUKTORA ?EGLARSTWA KUNICE 2009 INFORMACJE OGLNE Kierownik Kursu – Rafa? Staniec KW? Kursu – Maciej Ryng Planowane zaj?cia teoretyczne i praktyczne: 14-23.09 Wrze?nia 2009, Kunice ko?o Legnicy o?rodek K? „Posejdon” Egzamin: 24.09.2009 Koszt uczestnictwa: Wariant pe?ny : w przedziale 1300 – 1600 z?. Wariant ekonomiczny* : w przedziale 999 – 1300 z? (*nocleg pod namiotem) Wp?aty nale?y dokona? do 31 sierpnia 2009 r. w biurze WrOZ? Wp?ata obejmuje: zaj?cia teoretyczne, zaj?cia praktyczne, weryfikacj?, noclegi i wy?ywienie na zgrupowaniu, koszty organizacyjne, koszty administracyjne, materia?y szkoleniowe Osobno p?atne: egzamin i patent ZAJ?CIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE: 1. Podstawowe poj?cia z psychologii 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki 3. Wybrane zagadnienia w dydaktyki 4. Biologiczny rozwj cz?owieka 5. Organizacja i prowadzenie zaj?? rekreacyjnych 6. Zagadnienia oglno-?eglarskie 7. Metodyka prowadzenia zaj?? teoretycznych 8. Teoria ?eglowania 9. Manewrowanie jachtem (wyk?ad i seminarium) 10. Metodyka prowadzenia zaj?? na jachtach ?aglowych (wyk?ad) 11. Metodyka prowadzenia zaj?? praktycznych (praktyka) 12. Doskonalenie i unifikacja technik manewrowania jachtem ?aglowym 13. Bezpiecze?stwo szkolenia ?eglarskiego 14. Organizacja i zasady prowadzenia egzaminw ?eglarskich WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA NA STOPIE? MLODSZEGO INSTRUKTORA ?EGLARSTWA PZ? Do szkolenia na stopie? M?odszego Instruktora ?eglarstwa PZ? mo?e by? dopuszczona osoba, ktra: a) posiada co najmniej ?rednie wykszta?cenie, b) posiada co najmniej stopie? ?eglarza jachtowego, c) posiada stan zdrowia, po?wiadczony za?wiadczeniem lekarskim stwierdzaj?cym brak przeciwwskaza? do pe?nienia funkcji instruktora ?eglarstwa. d) zda?a z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczaj?cy do szkolenia e) uko?czy?a18 lat, f) posiada umiej?tno?? p?ywania. INFO Rafa? Staniec – nefryt@yan.pl – komisja szkolenia WrOZ?, komisja szkolenia PZ? Tel. 515-20-93-78
  2009-07-08   Tomek  
   KURS NA PATENT M?ODSZEGO INSTRUKTORA ?EGLARSTWA PRZE?AZY 2009 INFORMACJE OGLNE Kierownik Kursu – Stanis?aw Guz KW? Kursu – Jerzy F. Kotowski Planowane zaj?cia teoretyczne i praktyczne: 19-28 lipca 2009, Prze?azy nad Nies?yszem Egzamin: 28-29 lipca 2009 Koszt uczestnictwa: 1200 z?. Wp?aty naleŜy dokona? do 10 lipca 2009 r. w biurze WrOZ? Wp?ata obejmuje: zaj?cia teoretyczne, zaj?cia praktyczne, weryfikacj?, noclegi i wyŜywienie na zgrupowaniu, koszty organizacyjne Osobno p?atne: egzamin i patent ZAJ?CIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE: 1. Podstawowe poj?cia z psychologii – Marta Suchta 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki – Krzysztof Bojda 3. Wybrane zagadnienia w dydaktyki – Krzysztof Bojda 4. Biologiczny rozwj cz?owieka – Jacek Lenart 5. Organizacja i prowadzenie zaj?? rekreacyjnych – Jacek Lenart 6. Zagadnienia oglno-Ŝeglarskie – Stanis?aw Guz 7. Metodyka prowadzenia zaj?? teoretycznych – Marta Suchta 8. Teoria Ŝeglowania – Jerzy Kotowski 9. Manewrowanie jachtem (wyk?ad i seminarium) –Zbigniew Kiliszek, Zbigniew Maciej Ryng 10. Metodyka prowadzenia zaj?? na jachtach Ŝaglowych (wyk?ad) – Zbigniew Ryng 11. Metodyka prowadzenia zaj?? praktycznych (praktyka) – Stanis?aw Guz, Zbigniew Kiliszek, Zbigniew Maciej Ryng 12. Doskonalenie i unifikacja technik manewrowania jachtem Ŝaglowym – Stanis?aw Guz, Zbigniew Kiliszek, Zbigniew Maciej Ryng 13. Bezpiecze?stwo szkolenia Ŝeglarskiego – Zbigniew Kiliszek 14. Organizacja i zasady prowadzenia egzaminw Ŝeglarskich – Henryk Klimczak WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA NA STOPIE? M?ODSZEGO INSTRUKTORA ?EGLARSTWA PZ? Do szkolenia na stopie? M?odszego Instruktora Ŝeglarstwa PZ? moŜe by? dopuszczona osoba, ktra: a) posiada co najmniej ?rednie wykszta?cenie, b) posiada co najmniej stopie? Ŝeglarza jachtowego, c) posiada stan zdrowia, po?wiadczony za?wiadczeniem lekarskim stwierdzaj?cym brak przeciwwskaza? do pe?nienia funkcji instruktora Ŝeglarstwa. d) zda?a z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczaj?cy do szkolenia e) uko?czy?a18 lat, f) posiada umiej?tno?? p?ywania. Sprawdzian dopuszczaj?cy odb?dzie si? na zgrupowaniu przed rozpocz?ciem cz??ci praktycznej INFO Jerzy Kotowski tel. 601 721 455, jerzy.kotowski@wp.pl Maciej Ryng tel. 607 104 715, maciejryng@wp.pl
  2009-04-17   Tomek  
   Pomorski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski organizuje kurs na stopie? Instruktora ?eglarstwa PZ? w terminie 4-17.05.2009 r w Harcerskim O?rodku Morskim Puck ul. ?eglarzy 1. Zg?oszenia mo?na przesy?a? na adres e-mail hom@hompuck.org. Informacje s? na stronie gozz@hot.pl, lub u KW? marszall2@wp.pl
  2009-03-31   Tomek  
   Organizator: Pomorski Okr?gowy Zwi?zek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Al. Zwyci?stwa 51 80-215 Gda?sk zaprasza na kurs : • Termin kursu: 16.04.-26.04.2009 • Miejsce zaj??: Harcerski O?rodek Morski ul. ?eglarzy 1 Puck • Telefon Kontaktowy : Pawe? Szczepanik 0 603 84 94 82
  2009-03-14   Tomek  
   29.04.br. o godz. 1800 odb?dzie si? spotkanie organizacyjne kursu MI?, teoria we Wroc?awiu, zgrupowanie od 13 do 21 czerwca w Niesulicach. Koszt ca?ego kursu ok. 1200 z?, szczeg?y tel. 509 305 402
  2009-03-14   Tomek  
   21.03.br. (sobota) w lokalu Wr OZ? ul.?w.Macieja odb?dzie si? kurs na ?wiadectwo operatora SRC, szczeg?y tel. 509 305 402 Organizatorzy zapraszaj?.
  2009-03-10   Tomek  
   W dniach 21-22 marca [ lub 28-29 ] na terenie Portu Uraz odb?d? si? zaj?cia na kursie na operatora ??czno?ci Bliskiego Zasi?gu SRC. Cena jednodniowego kursu: 250z? + 125z? koszt przyst?pienia do egzaminu i wydania ?wiadectwa (UWAGA przedp?ata 100z?! ) Ilo?? miejsc na kursie: maks. 12-13 Egzamin: 04.04.2009 (Wroc?aw) Wszystkich ch?tnych [ liczy si? kolejno?? zg?osze?] prosimy o kontakt z kpt.Ryszardem J?drzejewskim tel.693-994-467
  2009-03-06   Tomek  
   Harcerski O?rodek Wodny STANICA i Firma AMICAR rozpoczyna ju? szkolenia ?eglarskie i motorowodne !!! 12 marca [czwartek], o godz. 17:00 w ?wietlicy firmy Amicar przy ul. Robotniczej 94 rozpoczn? si? kursy motorowodne na patent sternika i starszego sternika motorowodnego. A 25 marca [?roda], o godz. 18:00, tak?e w ?wietlicy Amicaru, rozpocznie si? kurs na patent ?eglarza jachtowego. Organizatorzy gor?co zapraszaj? !
  2008-12-16   Tomek  
   Uwzgl?dniaj?c uwagi ?rodowiska szkoleniowego Prezydium PZ? wiosn? 2008 r. zatwierdzi?o korekt? Systemu Szkolenia PZ? na stopnie ?eglarskie i przekaza?o go zgodnie z wymogami Ustawy o kulturze fizycznej do zatwierdzenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ministerstwo zatwierdzi?o wspomniany System Szkolenia PZ? na stopnie ?eglarskie bez zmian i uwag (Ustawa o kulturze fizycznej umo?liwia zatwierdzanie autorskich systemw szkolenia na stopnie ?eglarskie przez dowolne organizacje i zwi?zki). Jest to obecnie jedyny system szkolenia ?eglarskiego zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Maj?c na uwadze, ?e wprowadzanie zatwierdzonego systemu w trakcie sezonu ?eglarskiego by?oby niekorzystne dla organizatorw szkolenia ustalono, ?e b?dzie on obowi?zywa? od sezonu ?eglarskiego 2009. Obowiazuj?cy aktualnie stan prawny w zakresie szkolenia na stopnie ?eglarskie og?oszony zosta? na Oglnopolskiej Naradzie Szkoleniowej PZ? w Radomiu - 22 listopada br. Przewodnicz?cy Komisji Szkolenia PZ? Jerzy Durejko Zawarto?? do poczytania na stronie http://www.pyaszkolenie.org.pl/index.php?cat=137&item=437&back=120&tab=
  2008-11-06   Tomek  
   Piloci Chor?gwi /Instruktorzy odpowiedzialni za sprawy wodne/ Zapraszam Pilotw Chor?gwi na narad?, ktra odb?dzie si? w dniu 13.12.2008r. o godz. 11.00 w siedzibie G?wnej Kwatery ZHP (przy ul. M. Konopnickiej 6 w Warszawie). Planowane zako?czenie o godz. 15.00. Plan: Podsumowanie sezonu ?eglarskiego 2008 - szkolenia ?eglarskie i motorowodne - rejsy szkoleniowe i morskie - sp?ywy, regaty, inne formy Plan rejsw, szkole? i imprez na sezon 2009 Sprawy r?ne Punkt 1 i 2 prosz? przywie?? w formie pisemnej. Prosz? o potwierdzenie udzia?u w naradzie na e-mail hom@hompuck.org. Czuwaj! hm. S?awomir D?bicki
  2008-10-07   Tomek  
   Harcerski O?rodek Wodny STANICA na zako?czenie ca?orocznego kursu, w dniu 18. pa?dziernika organizuje egzamin na patent ?eglarza jachtowego. Egzamin b?dzie przeprowadzony na Bajkale lub, w razie niesprzyjaj?cych okoliczno?ci, na Stanicy. Rano sprawdzian praktyczny, po po?udniu, ok. 17:00 - teoria. Aby przyst?pi? do egzaminu nale?y: - uko?czy? kurs zorganizowany na Stanicy w latach ubieg?ych lub mie? zaliczy? egzaminem wewn?trzny z tegorocznego kursu. - przynie?? aktualne za?wiadczenie lekarskie - posiada? zgod? rodzicw na uprawianie ?eglarstwa - dostarczy? zdj?cie i op?at? za egzamin - dostarczy? ksero legitymacji Do egzaminu mog? przyst?pi? rwnie? chetni, ktrzy posiadaja za?wiadczenie o uko?czeniu kursw szkoleniowych w innych o?rodkach szkoleniowych. Kontakt : listy@stanica.az.pl
  2008-09-08   Tomek  
   Harcerski O?rodkek Wodny “STANICA” i Firma AMICAR sp.j. z siedzib? we Wroc?awiu przy ul. Robotniczej 94, zapraszaj? wszystkich ch?tnych do szkolenia motorowodnego, po uko?czeniu ktrego b?dzie mo?na uzyska? patent sternika motorowodnego, uprawniaj?cy do prowadzenia jachtw motorowych o mocy silnika do 60kW. Zaj?cia prowadzone s? na r?nych typach ?odzi i silnikw, od ma?ych ?odzi wyporno?ciowych, przez ?d? ?lizgow?, do wi?kszych jednostek z silnikiem wbudowanym, pod okiem do?wiadczonych instruktorw. Zaj?cia teoretyczne w odb?d? si? w okresie od 18 wrze?nia do 16 pa?dziernika (w czwartki, w godz. 18-20, w ?wietlicy Amicaru, przy ul. Robotniczej), zaj?cia praktyczne w weekendy od 27 wrze?nia do 19 pa?dziernika, na akwenie przy HOW Stanica. Egzamin: 25 pa?dziernika. Koszt kursu: 370 z? + egzamin + patent * Dla grup zorganizowanych licz?ce min. 4 osoby op?ata za kurs wynosi 300z? od osoby. Zapisy i zg?oszenia: p? godziny przed pierwszymi zaj?ciami. Uwaga: Firmy mog? sfinansowa? (dofinansowa?) zaj?cia swoim pracownikom z Zak?adowego Funduszu Socjalnego jako wydatek na cele turystyki, sportu i rekreacji (nie dotyczy op?at za egzamin i patent). Organizator wystawia faktury VAT. Kontakt telefoniczny HOW Stanica – Adam Dacko, tel. 0 503 90 52 55 Amicar – sekretariat, tel. 0 71 355 40 46 Przyjmowanie zg?osze? jak wy?ej lub na pierwszych zaj?ciach przed ich rozpocz?ciem. Ilo?? miejsc ograniczona, obowi?zuje kolejno?? zg?osze? i wp?at. * Op?ata za egzamin wynosi 200 z?, za patent 50 z?. Uczniowie i studenci do 26 roku ?ycia maj? 50% zni?ki. HOW Stanica, 51-631 Wroc?aw, ul. Ko?uchowska 13
  2008-08-29   Tomek  
   Harcerski O?rodek Morski w Pucku organizuje rejsy sta?owe na jachcie S/Y „Alf”. 1. Rejs sta?owy po wodach p?ywowych (sta? na stopie? jachtowego sternika morskiego) w terminie 22.09 - 2.10.2008 r. (zaokr?towanie 21.09 w godzinach popo?udniowych) Trasa rejsu: ?winouj?cie – Holtenau – Brunsbuttel – Helgoland – Cuxhaven – Brunsbuttel – Holtenau – ?winouj?cie. Koszt rejsu 1300,- (op?ata zawiera czarter jachtu, wy?ywienie, ubezpieczenie, op?aty portowe, paliwo, wynagrodzenie kapitana). 2. Rejs sta?owy po wodach morskich (sta? na stopie? sternika jachtowego) na trasie ?winouj?cie – Ko?obrzeg – Ustka – Hel – Puck w terminie 2.10 – 9.10 2008 r. Koszt rejsu 700,- (op?ata zawiera czarter jachtu, wy?ywienie, ubezpieczenie, op?aty portowe, paliwo, wynagrodzenie kapitana). Warunkiem wpisania na list? za?ogi jest przes?anie zg?oszenia (e-mail) oraz dowd wp?aty zaliczki: I etap – 600,- , II tap – 300,- Dla cz?onkw ZHP skierowanych przez hufce lub chor?gwie ZHP Koszt I etapu 1100,- Koszt II etapu 600,- Ponadto planujemy we wrze?niu kurs na stopie? M?odszego Instruktora ?eglarstwa PZ? i Instruktora Motorowodnego. Planujemy pod warunkiem, ?e b?dzie zainteresowanie ?rodowisk harcerskich. O cenie nie pisz?, bo jest ona zale?na od ilo?ci kandydatw oraz od tego ilu naszych instruktorw zechce popracowa? za mniejsze pieni?dze. W terminie 8-12.10.2008r. odb?dzie si? w Harcerskim O?rodku Morskim w Pucku kurs na stopie? sternika jachtowego zainteresowanych prosz? o kontakt e-mail. Czuwaj ! hm. S?awomir D?bicki
  2008-07-24   Tomek  
   Serdecznie zapraszamy do udzia?u w kursie organizowanym przez Okr?gow? Komisj? Szkolenia Wroc?awskiego OZ?. Kurs odb?dzie si? w O?rodku Dydaktycznym AWF-Wroc?aw w Olejnicy ko?o Przem?tu w dniach 01.09. - 10.09.2008 r. Cena kursu: Wariant standard 1400 z? lub 1200 z? dla osb zrzeszonych w PZ?. Wariant ekonomiczny 1000 z? lub 800 z? dla osb zrzeszonych w PZ?. W kursie mog? uczestniczy? wy??cznie osoby posiadaj?ce minimum Patent ?eglarza jachtowego, od co najmniej 1 roku. Zapisy i wp?aty na kurs w biurze Wroc?awskiego OZ?, ul. ?w. Antoniego 24B we Wroc?awiu Biuro czynne: wtorek, czwartek, godz. 15.30 do 19.30 Wi?cej informacji o kursie udziel?: KW? kursu Stanis?aw Guz tel. 509-305-402 Sekretarz kursu Rafa? Staniec tel. 515-20-93-78
  2008-07-23   Tomek  
   Harcerski O?rodek Morski w Pucku organizuje rejsy sta?owe na jachcie S/Y „Alf”. 1. Rejs sta?owy po wodach p?ywowych (sta? na stopie? jachtowego sternika morskiego) w terminie 22.09 - 2.10.2008 r. (zaokr?towanie 21.09 w godzinach popo?udniowych) Trasa rejsu: ?winouj?cie – Holtenau – Brunsbuttel – Helgoland – Cuxhaven – Brunsbuttel – Holtenau – ?winouj?cie. Koszt rejsu 1300,- (op?ata zawiera czarter jachtu, wy?ywienie, ubezpieczenie, op?aty portowe, paliwo, wynagrodzenie kapitana). 2. Rejs sta?owy po wodach morskich (sta? na stopie? sternika jachtowego) na trasie ?winouj?cie – Ko?obrzeg – Ustka – Hel – Puck w terminie 2.10 – 9.10 2008 r. Koszt rejsu 700,- (op?ata zawiera czarter jachtu, wy?ywienie, ubezpieczenie, op?aty portowe, paliwo, wynagrodzenie kapitana). Warunkiem wpisania na list? za?ogi jest przes?anie zg?oszenia (e-mail) oraz dowd wp?aty zaliczki: I etap – 600,- , II tap – 300,- Dla cz?onkw ZHP skierowanych przez hufce lub chor?gwie ZHP Koszt I etapu 1100,- Koszt II etapu 600,- Ponadto planujemy we wrze?niu kurs na stopie? M?odszego Instruktora ?eglarstwa PZ? i Instruktora Motorowodnego. Planujemy pod warunkiem, ?e b?dzie zainteresowanie ?rodowisk harcerskich. O cenie nie pisz?, bo jest ona zale?na od ilo?ci kandydatw oraz od tego ilu naszych instruktorw zechce popracowa? za mniejsze pieni?dze. W terminie 8-12.10.2008r. odb?dzie si? w Harcerskim O?rodku Morskim w Pucku kurs na stopie? sternika jachtowego zainteresowanych prosz? o kontakt e-mail. Czuwaj ! hm. S?awomir D?bicki II. HOM Puck organizuje rwnie? dwa rejsy sta?owo – szkoleniowe na jachcie s/y Alf w terminach 1-8 sierpnia oraz 8-15 sierpnia. Trasa rejsu w zale?no?ci od warnikw pogodowych na Litw? /K?ajpeda/ lub na Bornholm. Koszt rejsu 770 z?/osob?. Cena zawiera wszystkie koszty zwi?zane z rejsem /op?aty portowe, wy?ywienie, paliwo, wynagrodzenie kapitana oraz koszt czarteru jachtu/ Dojazd do Pucka we w?asnym zakresie. Przyjazd do Pucka do godziny 16. Planowane zako?czenie rejsu w Pucku przed godzin? 12. Wi?cej informacji www.hompuck.org tel. +48586732150
  2008-07-18   Tomek  
   OZ? we Wroc?awiu organizuje KURS NA M?ODSZEGO INSTRUKTORA ?EGLARSTWA PZ? w O?rodku Szkoleniowym Jacht Klubu „O?wiata” w Niesulicach (40 km od Zielonej Gry) nad j. Nies?ysz ( pow. 550 ha) Termin: 09 – 19.08.2008 r. Koszt : 1.200 z? Cena obejmuje: zakwaterowanie + obiady szkolenie z wykwalifikowan? kadr? PZ? Zg?oszenia do 02.08.2008 r. – tel. 0601 641 523 Edward Biele?ko Komendant O?r. Szkoleniowego Jacht Klubu „O?wiata” Wroc?aw
  2008-05-07   Tomek  
   Zmiana terminu rozpocz?cia kursu motorowodnego! Informujemy, ?e drugi, wiosenny kurs na sternika motorowodnego organizowanego przez HOW STANIC? rozpocznie si? tydzie? p?niej, 14 maja. S? jeszcze miejsca! tel. kont. 503 905 255
  2008-03-12   Tomek  
   Komisja Szkolenia PZ? informuje, ?e w miesi?cach marzec-czerwiec 2008 roku w poszczeglnych regionach kraju zostanie przeprowadzona unifikacja instruktorska. W unifikacji powinni wzi?? udzia? Instruktorzy ?eglarstwa PZ?: - kandydaci do tytu?u Instruktora Wyk?adowcy PZ? (obowi?zkowo), - instruktorzy szkol?cy na kursach instruktorskich (obowi?zkowo), - instruktorzy szkol?cy na stopnie ?eglarskie (go?cinnie). Terminy poszczeglnych unifikacji podane s? w zak?adce SZKOLENIE INSTRUKTORW / UNIFIKACJE 2008. Dla kandydatw do tytu?u Instruktora Wyk?adowcy PZ? miejsce wyboru unifikacji jest dowolne. Szczeg?owe informacje dotycz?ce poszczeglnych unifikacji mo?na uzyska? w OZ?-cie organizuj?cym unifikacj? lub bezpo?rednio w Komisji Szkolenia PZ? (biuro PZ?). Unifikacja jest nieodp?atna. Komisja szkolenia PZ? nie pokrywa kosztw dojazdu uczestnikw na unifikacj?. Instruktor uczestnicz?cy w unifikacji otrzyma dokument po?wiadczaj?cy jego uczestnictwo. Unifikacja odbywa si? w ci?gu jednego dnia (ok. 7 godzin lekcyjnych). OZ? organizuj?cy unifikacj? odpowiada za przygotowanie sali wyk?adowej (ok. 30 – 50 osb). Unifikacje prowadz? cz?onkowie Komisji Szkolenia PZ?, posiadaj?cy tytu? Instruktora Wyk?adowcy PZ?. Program unifikacji instruktorw Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego: 1. System Szkolenia Instruktorskiego PZ?. 2. Biblioteka instruktorska. 3. Strona internetowa Komisji Szkolenia PZ?. 4. System Szkolenia PZ? na stopnie ?eglarskie. 5. Organizacja i procedury egzaminw ?eglarskich. 6. Przepisy pa?stwowe dotycz?ce szkolenia ?eglarskiego. 7. Warsztat pracy i postawa instruktora. 8. Wytyczne szkoleniowe.
  2008-03-10   Tomek  
   W dniach 25 kwietnia - 4 maja 2008 r. odb?dzie si? kurs na patent Instruktora Motorowodnego PZMWiNW. Kurs odb?dzie si? w Pucku w O?rodku Szkolenia Kadr Sportw Wodnych VIK - w systemie stacjonarnym. Kontakt do organizator: tel./fax: 58/ 673 45 70 tel. kom. 607 085 288 e-mail: vik@vik-puck.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, w??cz obs?ug? JavaScript w przegl?darce, by go zobaczy?
  2008-02-06   Tomek  
   Kurs na stopie? sternika motorowodnego. - Firma AMICAR sp.j. z siedzib? we Wroc?awiu przy ul. Robotniczej 94 wraz z Harcerskim O?rodkiem Wodnym “STANICA” zapraszaj? wszystkich ch?tnych do udzia?u w wiosennym szkoleniu motorowodnym, po uko?czeniu ktrego b?dzie mo?na uzyska? patent sternika motorowodnego, uprawniaj?cy do prowadzenia jachtw motorowych o mocy silnika do 60kW jak i [po dodatkowym szkoleniu ] licencje na holowanie narciarza wodnego. W programie zaj?? s?: Cz??? teoretyczna - wyk?ady prowadzone w ?wietlicy AMICAR, ul. Robotnicza 94. Cz??? praktyczna - P?ywania ?odziami motorowymi, z przystani HOW Stanica przy ul. Ko?uchowskiej 13 na Biskupinie .Pierwszy egzamin na patent planowany jest na 17 maja 2008 , drugi [ z licencj? ] na 21 czerwca 2008. Kontakt HOW Stanica – Adam Dacko, tel. 0 503 90 52 55 ; 51-631 Wroc?aw, ul. Ko?uchowska 13, listy@stanica.az.pl, tel. 71 348 69 10
  2007-09-04   Tomek  
   Serdecznie zapraszam na kurs instruktorw Polskiego Zwi?zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, ktry odb?dzie si? w dniach 20-27 pa?dziernika 2007r. we Fromborku. Pozdrawiam, Z. Bryk. ( tel. 502 140 575, e-mail: brysiobryk@wp.pl ) Aby oficjalnie zg?osi? si? na kurs nale?y przes?a? na mj adres (Zbigniew Bryk, 14-500 Braniewo, ul. Wile?ska 21 b / 3): 1. karta zg?oszenia - za??cznik 2. ksero ?wiadectwa uko?czenia szko?y ?redniej lub dyplomu uk. studiw 3. ksero patentu starszego sternika 4. za?wiadczenie lekarskie ( zdolna/y do udzia?u w kursie na instruktora motorowodnego ) 5. potwierdzenia odbycia sta?u - 36 godzin na co najmniej trzech kursach - druk w za??czniku 6. wp?ata 1400 z? ( cena kursu z egzaminem i patentem ) na konto PKO BP o/Braniewo 51 1020 1752 0000 0202 0026 2204 - mo?e by? zaliczka 1000 z? 7. decyzja czy rezerwowa? nocleg i wy?ywienie - ok. 60 z? dziennie za 7 dni Komplet dokumentw dotycz?cych kursu, prze?l? w przypadku wyra?enia zainteresowania kursem. Kurs rozpocznie si? 20 pa?dziernika ( przyjazd do godz. 18, o godz. 19 kolacja) , a zako?czy 27.10.2007 egzaminem. Po dokonaniu op?aty prze?l? temat pracy egzaminacyjnej.
  2007-09-04   Tomek  
   KOLEJNE UAKTUALNIENIE !!!Op?ata za kurs -Cz?onkowie HOW Stanica i HOW Rancho b?d? mieli mo?liwo?? odpracowania 50 z?. Uwaga: Przyjmowanie zg?osze? pod podanymi wcze?niej namiarami lub na pierwszych zaj?ciach w dniu 27 wrze?nia przed ich rozpocz?ciem. ALE UWAGA !!! Ilo?? miejsc ograniczona, obowi?zuje kolejno?? zg?osze? i wp?at.
  2007-09-03   Tomek  
   Kurs na stopie? sternika motorowodnego. - UAKTUALNIENIE Firma AMICAR sp.j. z siedzib? we Wroc?awiu przy ul. Robotniczej 94 wraz z Harcerskim O?rodkiem Wodnym “STANICA” zapraszaj? wszystkich ch?tnych do udzia?u w jesiennym szkoleniu motorowodnym, po uko?czeniu ktrego b?dzie mo?na uzyska? patent sternika motorowodnego, uprawniaj?cy do prowadzenia jachtw motorowych o mocy silnika do 60kW. W programie zaj?? s?: Cz??? teoretyczna Cykl 6 wyk?adw prowadzonych w ?wietlicy AMICAR, ul. Robotnicza 94 Cz??? praktyczna P?ywania ?odziami motorowymi, z przystani HOW Stanica przy ul. Ko?uchowskiej 13 na Biskupinie Egzamin na patent odb?dzie si? pod koniec pa?dziernika 2007. Uwagi w przypadku zg?oszenia si? grupy ch?tnych (min. 15 osb) mo?liwe jest zorganizowanie drugiego potoku wyk?adw w soboty w godzinach przedpo?udniowych uczestnicy kursu b?d? mogli uczestniczy? w p?ywaniach o charakterze rekreacyjnym w trakcie imprez na wodzie. szkolenie na licencj? na holowanie narciarza wodnego jest obj?te dodatkowym programem – informacje zostan? podane w trakcie kursu. Op?ata za kurs osoby indywidualne - 300 z? grupy min. 5 osb z jednego przedsi?biorstwa - po 250 z? cz?onkowie HOW Stanica i HOW Rancho - 200 z? Pierwsz? rat? op?aty za kurs w wysoko?ci 100 z? nale?y wnie?? przed rozpocz?ciem zaj??. Uwaga: Firmy mog? sfinansowa? (dofinansowa?) zaj?cia swoim pracownikom z Zak?adowego Funduszu Socjalnego jako wydatek na cele turystyki, sportu i rekreacji (nie dotyczy op?at za egzamin i patent). Organizator wystawia faktury VAT. Kontakt telefoniczny HOW Stanica – Adam Dacko, tel. 0 503 90 52 55 Amicar – sekretariat, tel. 0 71 355 40 46 hosted by HOW Stanica, 51-631 Wroc?aw, ul. Ko?uchowska 13, listy@stanica.az.pl, tel. 71 348 69 10 © Ad 2006
  2007-08-06   Tomek  
   Jesienny kurs motorowodny w HOW STANICA. 3 wrze?nia rozpoczn? si? zapisy na jesienny kurs na sternika motorowodnego. Planowany czas trwania kursu: 14.09 - 27.10. Zaj?cia teoretyczne b?d? odbywa? si? raz w tygodniu, w godzinach wieczornych, zaj?cia praktyczne - dwa weekendy w pa?dzierniku. Koszt kursu: 300 z?.
  2007-06-13   Tomek  
   Zaproszenie - Ludowy Braniewski Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka” w Braniewie zaprasza na kurs instruktora Polskiego Zwi?zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Informacje na temat kursu: - termin - 17-26 sierpnia br. - miejsce – Frombork - koszt – 1 000 z? - liczba godzin szkolenia – 80 - dodatkowe koszty: op?ata za egzamin i patent 400 z?, nocleg i wy?ywienie (3 posi?ki) ok. 44 z? za dob? - wymagania: patent starszego sternika, wykszta?cenie ?rednie, za?wiadczenie lekarskie, dwa zdj?cia, potwierdzenie odbycia sta?u (druk w za??czniku – min 36 godzin w co najmniej trzech kursach) - zapewniamy: mi?? atmosfer? Uprawnienia osb posiadaj?cych stopie? instruktora PZMW i NW 1. Instruktor motorowodny jest uprawniony do: a) organizacji i prowadzenia szkolenia motorowodnego teoretycznego i praktycznego do posiadanego patentu w??cznie i potwierdzania odbycia takiego szkolenia b) pe?nienia funkcji cz?onka i Przewodnicz?cego Komisji Egzaminacyjnej na patenty motorowodne c) wystawiania opinii osobom prowadz?cym szkolenie motorowodne UWAGA !!! Dodatkowe informacje u kierownika kursu Zbigniewa Bryka tel. 502 140 575, e-mail: brysiobryk@wp.pl , gg 2440609. Serdecznie zapraszamy
  2007-06-06   Tomek  
   Patent Sternika Motorowodnego uprawnia do: Prowadzenia jachtw motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW (81KM) po wodach ?rdl?dowych. Prowadzenia jachtw motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW (81KW) po wodach morskich w strefie do2 Mil Morskichod brzegu, w porze dziennej. Osoby, ktre nie uko?czy?y 16 roku ?ycia, realizuj? przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pe?noletniej.
  2007-05-30   Tomek  
   Kursy wychowawcw: Ostatni IV kurs ju? : 9 – 10 i 16 - 17 czerwca 2007 - zg?oszenia do 5 czerwca Koszt udzia?u: 85,- PLN dla cz?onkw ZHP 95,- PLN dla m?odzie?y szk? ?rednich i studentw 110,- PLN dla pracuj?cych Zg?oszenia na kursy przyjmowane s? pod nr tel. 071 343 86 66.
  2007-05-30   Tomek  
   Obowi?zkowe szkolenie dla komendantw HAL Wpisa?: hm. Arkadiusz Gazda Z uwagi na wiele b??dw, nieprawid?owo?ci i problemw stwierdzonych podczas wizytacji placwek HAL 2006 oraz podczas rozliczania placwek wypoczynku, a tak?e w zwi?zku ze zmianami w "Instrukcji organizacyjnej HAL" i zasadach prowadzenia finansw Komenda Chor?gwi podj??a decyzj? o obowi?zkowym przeszkoleniu wszystkich komendantw obozw. Dla u?atwienia wszystkim udzia?u w szkoleniu zista?y zorganizowane trzy takie same formy w rznych terminach i miejscach (Wroc?aw 16.05, Legnica 23.05 i Jelenia Gra 24.05 - szczeg?owy plan szkole? zamieszczony zosta? w majowym Biuletynie "Z Nowej", dost?pnym w ka?dej Komendzie Hufca i na stronie interentowej chor?gwi). W szkoleniu wzi??o udzia? 30 komendantw obozw z hufcw: Luba?, Jelenia Gra, Polkowice, Jawor, Legnica, ?roda ?l?ska, Lubin, G?ogw, ?migrd, Bierutw, O?awa, K?ty Wroc?awskie, Wroc?aw. Poniewa? szkolenie jest obowi?zkowe, w celu umo?liwienia pozosta?ym komendantom udzia?u w tej formie podaj? jeszcze jeden (ostatni) termin - 12 czerwca 2007, godz. 17 w siedzibie Komendy Hufca ZHP Wroc?aw, pl. ?w. Macieja 5a. Komendanci obozw, ktrzy nie wezm? udzia?u w szkoleniu zoowbowi?zani s? osobi?cie wsplnie z ksi?gowym zjawi? si? w Komendzie Chor?gwi i przed zatwierdzeniem placwki HAL wykaza? si? znajomo?ci? "Instrukcji organizacyjnej HAL" oraz "Instrukcji finansowej HAL".
  2007-05-16   Tomek  
   Informujemy, ?e planowany na dzie? 2 czerwca (sobota) Kurs Kierownikw zosta? przeniesiony na dzie? 3 czerwca (niedziela) na godz. 9 w Szkole Podstawowej nr 61 na ul. Skarbowcw 8 we Wroc?awiu. Jednocze?nie przypominamy, ?e w najbli?sz? sobot? (tj. 19 maja) odb?dzie si? pierwszy z planowanych Kursw Kierownikw (tak?e w SP nr 61).
  2007-05-10   Tomek  
   Kurs wychowawcw 12 maja odb?dzie si? 10.05.2007. Planowany na dzie? 12 maja 2007 kurs wychowawcw odb?dzie si? w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowcw 8 o godz. 9.00. Wszystkich ch?tnych, ktrzy dot?d nie zg?osili udzia?u w kursie zapraszamy.
  2007-04-09   Tomek  
    KURS na sternika motorowodnego Y.K. WIATOR organizuje kurs na stpoie? sternika motorowodnego. Zaj?cia odbywaj? si? w siedzibie Wr.O.Z.? przy ul.?w.Antoniego 24B W dniach: 10;11;12 kwietnia o godz.19:00. Koszt kursu 300 z? [ + egzamin i patent - 100 + 25 z? ( dla uczniw i studentw)]. Zaj?cia praktyczne odbywa? si? b?d? od 16.04.br do niedzieli 22.04 codziennie wg grafiku p?ywa? ustalanego indywidualnie z kursantami. Kontakt i informacji szczeg?owe Piotr Piwowarczyk tel. 691 659-086
  2007-04-02   Tomek  
   Firma AMICAR sp.j. z siedzib? we Wroc?awiu przy ul. Robotniczej 94 wraz z Harcerskim O?rodkiem Wodnym “STANICA” zapraszaj? wszystkich ch?tnych do udzia?u w szkoleniu motorowodnym, po uko?czeniu ktrego b?dzie mo?na uzyska? patent sternika motorowodnego, uprawniaj?cy do prowadzenia jachtw motorowych o mocy silnika do 60kW. W programie zaj?? s?: Cz??? teoretyczna Cykl 6 wyk?adw prowadzonych w ?wietlicy AMICAR, ul. Robotnicza 94, w ?rody od godziny 1800, pocz?wszy od dnia 11 kwietnia 2007. Cz??? praktyczna P?ywania ?odziami motorowymi, z przystani HOW Stanica przy ul. Ko?uchowskiej 13 na Biskupinie, pocz?wszy od dnia 7 maja, wed?ug indywidualnie uzgadnianego harmonogramu. Egzamin na patent odb?dzie si? w dniach 2-3 czerwca 2007. Uwagi w przypadku zg?oszenia si? grupy ch?tnych (min. 15 osb) mo?liwe jest zorganizowanie drugiego potoku wyk?adw w soboty w godzinach przedpo?udniowych uczestnicy kursu b?d? mogli uczestniczy? w p?ywaniach o charakterze rekreacyjnym w trakcie imprez na wodzie. szkolenie na licencj? na holowanie narciarza wodnego jest obj?te dodatkowym programem – informacje zostan? podane w trakcie kursu. Op?ata za kurs osoby indywidualne - 300 z? grupy min. 5 osb z jednego przedsi?biorstwa - po 250 z? cz?onkowie HOW Stanica i HOW Rancho - 200 z? Pierwsz? rat? op?aty za kurs w wysoko?ci 100 z? nale?y wnie?? przed rozpocz?ciem zaj??. Uwaga: Firmy mog? sfinansowa? (dofinansowa?) zaj?cia swoim pracownikom z Zak?adowego Funduszu Socjalnego jako wydatek na cele turystyki, sportu i rekreacji (nie dotyczy op?at za egzamin i patent). Organizator wystawia faktury VAT. Kontakt telefoniczny HOW Stanica – Adam Dacko, tel. 0 503 90 52 55 Amicar – sekretariat, tel. 0 71 355 40 46 Przyjmowanie zg?osze? jak wy?ej lub na pierwszych zaj?ciach w dniu 11 kwietnia przed ich rozpocz?ciem. Ilo?? miejsc ograniczona, obowi?zuje kolejno?? zg?osze? i wp?at.
  2007-03-29   Tomek  
   Kujawsko–Pomorski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski w Bydgoszczy zaprasza na tradycyjne ju? przedsezonowe Seminarium Szkoleniowe organizowane z inicjatywy cz?onkw Komisji Szkolenia KPOZ?. Seminarium odb?dzie si? w dniach 20-22.04.2007 roku w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce ko?o Chojnic. Celem seminarium jest unifikacja zasad nauczania i wymiana do?wiadcze? w zakresie metodyki szkolenia ?eglarskiego oraz post?powania w obliczu zmian dotycz?cych szkolenia. Podczas spotkania przewiduje si? poruszenie zagadnie? zwi?zanych z problematyk? egzaminowania, metodyki szkolenia, odpowiedzialno?ci prawnej i karnej instruktora oraz pierwszej pomocy. Koszt uczestnictwa wynosi 120 z? Cena obejmuje: nocleg, wy?ywienie, materia?y szkoleniowe, spotkanie integracyjne. Kwot? nale?y wp?aci? na konto Bank PKO BK S.A. I O/Bydgoszcz 42 1020 1462 0000 7902 0018 6460 do dnia 10 kwietnia 2007 r. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Seminarium do dnia 10.04.2007 roku pod nr tel. (0-52) 3719617 lub e-mailem biuro@kpozzbyd.org.pl Seminarium odb?dzie si? po zg?oszeniu miniumu 25 osb. Potwierdzenie wp?aty jest warunkiem uczestnictwa w Seminarium Prowadz?cym Seminarium jest Katarzyna Doma?ska tel. 502 558 101 Ponadto podczas seminarium b?dzie mo?liwo?? uko?czenia kursu kierownikw placwek wypoczynku, koszt 80 z?. Kurs odb?dzie si? po zg?oszeniu si? minimum 15 osb. Zg?oszenia do 10.04.2007. Z ?eglarskim pozdrowieniem Wiceprezes ds. szkolenia Jerzy Szweda Program Seminarium Szkoleniowego Funka 20-22.04.2007 roku 20.04.2007 17.00 – przyjazd, zakwaterowanie uczestnikw seminarium 18.00 – kolacja 19.15 – powitanie go?ci – Prezes KPOZ? – Wojciech Borzyszkowski, przedstawienie o?rodka - komendant HCEE Funka Jerzy G?bara 19.30 – Gie?da Pomocy Dydaktycznych – Mariusz Zawiszewski, Katarzyna Doma?ska, 21.04.2007 8.00 – ?niadanie 9.00 – Odpowiedzialno?? prawna opiekuna podczas szkolenia ?eglarskiego (obowi?zki, dokumenty) – przedstawiciel kuratorium, policjant 11.00 – szkolenie w zakresie ?eglarza jachtowego – program, wymagania egzaminacyjne, procedura egzaminacyjna 14.00 – obiad 15.30 – warsztaty szkoleniowe blok I metodyka zaj?? manewrowanie na silniku – zaj?cia praktyczne blok II pierwsza pomoc blok III aktywne formy szkolenia 18 .00 – kolacja 19.00 – Mesa 20.30 spotkanie integracyjne 22.04.2007 8.00 – ?niadanie 9.00 – warsztaty szkoleniowe 11.00 – procedura szkolenia i egzaminacyjna, wymagane dokumenty, obieg dokumentw egzaminacyjnych, zaj?cia przeznaczone dla instruktorw pe?ni?cych funkcje KW? – ta i przewodnicz?cego komisji egzaminacyjnych 13.00 – obiad 14.00 – zako?czenie seminarium szkoleniowego W przypadku zebrania si? grupy 15 osb w sobot? odb?dzie si? kurs kierownika
  2007-03-22   Tomek  
   Warsztaty Animatorw Programu JUNGA & KADET termin: 23-29.04.2007r. miejsce: Puck, Harcerski O?rodek Morski w Pucku, ul. ?eglarzy 1 Szczeg?y zwi?zane z tegoroczn? edycj? warsztatw znajdziecie w zak?adce JUNGA & KADET (Warsztaty Animatorw Programu JUNGA & KADET). Liczba miejsc ograniczona. Mariusz Zawiszewski koordynator Programu JUNGA
  2007-01-07   Kosik  
   Kurs SRC ( Short Range Certificate ) – certyfikat radiooperatora krtkiego zasi?gu 11.02 Wroc?aw, Koszt : 450z? _22 GBP ;
Dok?adna rozpiska widnieje pod adresem
gmdss.pl/_cpd,pl/3,5/terminarz_gmdss.html

a wpisanie si? na kurs dost?pne pod adresem
gmdss.pl/_form,pl/


  2006-12-09   Tomek  
   W uzupe?nieniu zapisu o wymianie ?wiadectw operatora VHF SRC : Wymianie na ?wiadectwa wydawane na czas nieokre?lony, na wniosek zainteresowanego, podlegaj? ?wiadectwa tylko „wa?ne”, przy czym wniosek o wymian? nale?y z?o?y? nie wcze?niej ni? 12 miesi?cy przed up?ywem terminu wa?no?ci posiadanego ?wiadectwa. Dotyczy to ?wiadectw operatora ??czno?ci dalekiego zasi?gu i operatora ??czno?ci bliskiego zasi?gu. Je?eli termin wa?no?ci ?wiadectwa min??, to niestety wymagany jest ponowny kurs i egzamin w przypadku ?wiadectwa operatora ??czno?ci dalekiego zasi?gu, a egzamin w przypadku ?wiadectwa operatora ??czno?ci bliskiego zasi?gu.
  2006-12-07   Tomek  
   W dniach 14-15.12.2006 we Wroc?awiu zostanie zorganizowany kurs na ?wiadectwo VHF, SRC.!16.12.2006 odbedzie si? egzamin.Ch?tni proszeni sa o pilny kontakt z organizatorem R.J?drzejewskim tel.607-404-282 lub do mnie - Tomek Gil
  2006-11-30   Tomek  
   Dnia 5 grudnia o godz.19:00 w siedzibie WrOZ? przy ul. ?w.Antoniego odbedzie si? spotkanie organizacyjne kursw na stopnie Insruktorskie.
  2006-11-27   Tomek  
   Urz?d Komunikacji Elektronicznej informuje, i? na wniosek osoby zainteresowanej, wydane w latach 2001 - 2005 ?wiadectwa: - operatora ??czno?ci dalekiego zasi?gu (LRC), - operatora ??czno?ci bliskiego zasi?gu (SRC) o terminie wa?no?ci 5 lat, podlegaj? wymianie wy??cznie w okresie ich wa?no?ci, na ?wiadectwa LRC i SRC wa?ne bezterminowo.
  2006-11-13   Tomek  
   Wroc?awski OZ? organizuje kursy na m?odszego instruktora ?eglarstwa oraz na instruktora ?eglarstwa. Koszt kursu to 600 z? (w cen? nie jest wliczony egzamin i op?ata za patent). Termin kursu: cz??? teoretyczna zacznie si? od grudnia 2006. Cz??? praktyczna planowana jest na kwiecie?-maj 2007. Wi?cej szczeg?w na temat kursu bezpo?rednio na maila wrozzegl@wp.pl lub tel. 608-478-084 - Janusz Pe?ka. Zg?oszenia przyjmowane s? do 30.11.2006 roku.
  2006-11-09   Tomek  
   Dnia 11 listopada o godz.09:00 odb?dzie sie egzamin na stopie? ?egl.jacht.Nale?y przynie?? niezb?dne dokumenty, co? do pisania oraz "kas?". Prosz? przegl?dn?? ksi?zki oraz swoje kursowe notatki i do zobaczenia (w najbli?sz? sobot? ).
  2006-10-10   Tomek  
   Inspektorat ??czno?ci Chor?gwi Dolno?l?skiej zaprasza na kurs krtkofalarski we Wroc?awiu, przygotowuj?cy do zdobycia mi?dzynarodowych uprawnie? radiooperatorskich. Termin organizacji kursu: 16 pa?dziernika - 2 grudnia 2006 (w trybie wieczorowym).
  2006-10-09   Kosik  
   Kurs SRC ( Short Range Certificate ) – certyfikat radiooperatora krtkiego zasi?gu 12.11 Wroc?aw, Koszt : 450z? _22 GBP ;
Dok?adna rozpiska widnieje pod adresem
gmdss.pl/_cpd,pl/3,5/terminarz_gmdss.html

a wpisanie si? na kurs dost?pne pod adresem
gmdss.pl/_form,pl/


  2006-09-14   Tomek  
   Powtrka wykladu z przepisw na patent ?egl.jacht.w niedziele 17.09 o 10:30 na Rancho
  2006-08-28   Tomek  
   Dnia 3 wrze?nia o godz.10:30 odb?dzie sie powakacyjne spotkanie ko?czace kurs na ?egl.jacht.W programie spotkania pisemny sprawdzian na zaliczenie. Na zaj?cia nale?y przynie?? co? do pisania oraz "kas?", aby dokona? w ustalonej wysoko?ci wp?aty za szkolenie.Prosz? przegl?dn?? ksi?zki oraz swoje kursowe notatki i do zobaczenia (w najbli?sz? niedziel? ).
  2006-08-03   Tomek  
   Wstrzymano wydawanie patentw wed?ug wzorw ustalonych w rozporz?dzeniu z 09.06.2006r. Minister Sportu wyda? rozporz?dzenie wstrzymuj?ce wydawanie nowych wzorw patentw.Powodem s? b?edy zaistnia?e przy t?umaczeniu na j.angielski.Taki stan ma potrwac do 31 sierpnia b.r. Do tego czasu moga by? wystawiane [uznawane za posiadanie patentu] tymczasowe za?wiadczenia o uko?czeniu szkolenia i zdaniu egzaminu z posiadanymi uprawnieniami w??cznie.
  2006-07-29   Tomek  
   Junga&Kadet to opracowany przez Komisj? Szkolenie PZ? program edukacji ?eglarskiej dzieci i m?odzie?y. W sezonie 2006 z lekkim op?nieniem po koniec czerwca program wystartowa?. Poszukiwani sa dru?ynowi i komendanci obozw harcw wodnych gotowi przetestowa? program Junga&Kadet. Dlaczego nie ?eglarz? Program Junga&Kadet powsta? jako alternatywa dla szkolenia najm?odszych na patent ?eglarza. Intensywny 100-godzinny, obowi?zkowy program kursu na patent ?eglarza jachtowego potrafi zdominowa? prac? obozu, czy rejsu. Zw?aszcza na krtkich turnusach uczestnikom cz?sto brakuje czasu na swobodn? zabaw? i wypoczynek. Zdarza si?, ?e par? dni wypadnie ze szkolenia ze wzgl?du na zbyt s?abe lub zbyt silne wiatry. Okazuje si?, ?e by nad??y? z programem trzeba ?wiczy? manewrowanie po 10 godzin dziennie. Dla przeci?tnych 12, czy nawet 14-latkw to mo?e by? zbyt monotonne. Ponadto uprawnienia jakie daje patent ?eglarza m?ody adept ?eglarstwa uzyskuje dopiero po 16 roku ?ycia. Wcze?niej mo?e prowadzi? jacht, ale tylko pod nadzorem rodzica, instruktora lub trenera z kei lub drugiego jachtu. Z tego powodu w PZ? powsta?a idea edukacji ?eglarskiej dla dzieci. Jak to dzia?a? Program Junga&Kadet mo?na dostosowa? w dowolny sposb do rytmu pracy obozu. Ka?dy uczestnik otrzymuje patent - kart? zalicze?. Zdobycie kolejnych umiej?tno?ci potwierdza na bie??co sternik prowadz?cy p?ywania, czy instruktor organizuj?cy inne zaj?cia. Zadania z ka?dego dzia?u s? podzielone na dwa poziomy trudno?ci. Poziom jungi – podstawowy i kadeta – zaawansowany. Zdobycie kompletu sprawno?ci na danym poziomie daje automatycznie stopie? jungi lub kadeta. Sprawno?ci mog? by? zdobywane w ci?gu obozu, ale rwnie? p?niej w ?rdrocznej pracy dru?yny wodnej lub klubu ?eglarskiego. Zdobywanie kolejnych sprawno?ci mo?na rwnie? kontynuowa? za rok na nast?pnym obozie lub rejsie. A co z nami? Idea zdobywania stopni Junga&Kadet bazuje na funkcjonuj?cym w niektrych dru?ynach wodnych stopniu wio?larza//jungi. Niestety po reformie szkolnictwa, zmianie systemu metodycznego, a co za tym idzie systemu stopni harcerskich nasze wodniackie narady wci?? nie przynios?y pomys?u co dalej z wio?larzem/jung?. Z drugiej strony Komisja Szkolenia PZ? planuje, aby program Junga&Kadet mia? charakter oglnopolski i obejmowa? zarwno prywatne szko?y ?eglarstwa, jacht kluby i dru?yny harcerskie. Daje to now? mo?liwo?? – uczestnik obozu organizowanego przez agencje ?eglarsk? lub jacht klub mo?e po sezonie przyj?? do harcerskiej dru?yny wodnej i kontynuowa? swoj? zabaw? z ?eglarstwem od etapu na jakim ju? jest. A wszystko dzi?ki temu ?e stopnie Junga&Kadet mog? by? zdobywane przez kilka biwakw, rejsw, obozw u kilku r?nych instruktorw i organizatorw. Umiej?tno?ci ktre ju? m?ody adept ?eglarstwa ma – zostaj? na zawsze. Ile i jak? Patent Junga&Kadet to tekturowa ksi??eczka sk?adana w harmonijk?, kolorowy dwustronny druk, lakierowana z pozostawieniem niepolakierowanych miejsc na wpisy. Patenty mo?e zamwi? z PZ? ka?dy dru?ynowy, instruktor, komendant obozu. Przysy?ane s? poczt? przesy?k? za pobraniem. Koszt zamwienia jednego patentu to 3z?. Sugerowana przez PZ? cena dalszej odsprzeda?y ju? konkretnemu uczestnikowi to 5z?. W za?o?eniu r?nica ma pokry? koszty zwi?zane z dokonaniem zamwienia, op?at? za przesy?k? itp. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dru?ynowy taniej odsprzeda? patenty swoim harcerzom uwzgl?dniaj?c koszty faktycznie poniesione na telefon i znaczki pocztowe. Zapraszamy dru?yny do testowania Programu Junga&Kadet. Komentowania tu oraz na naszym forum. Kontakt autorem Mariusz Zawiszewki junga_kadet@pya.org.pl Wszystkie informacje sukcesywnie pojawiaj? si? na stronach PZ?. Idea programu Wprowadznie Za?o?enia i Cele Realizacja Formy Wydawnictwa Pakiet Startowy Patent Program Manewrownie jachtem ?aglowym Manewrowanie na wios?ach i silniku Ratownictwo wodne Prace bosma?skie Technika Nautyka Marynistyka Bibliografia Pomoc dla animatorw Tablice szkoleniowe ?piewnik
  2006-06-16   Tomek  
   W zwi?zku z tym,?e w najblizsz? sobot? [17.06.2006] s? regaty o Puchar Marsza?ka Wojewdztwa, z oczywistych powodw nie ma zaj??.Spotkanie szkoleniowe prze?o?one na 18.06 o godz.10:15
  2006-06-12   Tomek  
   Przedstawiciele naszej specjalno?ci przy GK ZHP zadzwonili do sekretariatu Pana Ministra Tomasza Lipca i zostali upewnieni,?e rozporz?dzenie w sprawie patentw rzeczywi?cie zosta?o podpisane.Tak wi?c mamy nowe patenty, ale czekamy a? oficjalnie pojawisie to w biuletynach. A nowe stopnie wygl?daj? tak: ?eglarz Jachtowy – zdobywany niestety wci?? ju? od 12 roku ?ycia, po uko?czeniu kursu i zdaniu egzaminu. Uprawniony do: prowadzenia jachtw ?aglowych po wodach ?rdl?dowych oraz jachtw o d?ugo?ci ca?kowitej – Lc<8,5m „?egludze pla?owej” w strefie P-2 (2 Mm od brzegu), w porze dziennej. Sternik Jachtowy – zdobywany od 18 roku ?ycia, po odbyciu sta?u (200h ?eglugi w 2 rejsach morskich) uko?czeniu kursu i zdaniu egzaminu. (mo?na podchodzi? do egzaminu bez patentu ?eglarza!) Uprawniony do: prowadzenia jachtw ?aglowych po wodach ?rdl?dowych oraz jachtw o d?ugo?ci ca?kowitej – Lc<12m po Ba?tyku i innych morzach zamkni?tych oraz po innych morzach w „?egludze przybrze?nej” P-20 (20 Mm od najbli?szego brzegu). Jachtowy Sternik Morski – zdobywany po st.j., bez obowi?zkowego kursu, ani egzaminu. Jedynie po prze?eglowaniu min. 600h w 3 rejsach morskich. W tych 600h musi si? znale?? co najmniej 200h na jachtach d?ugo?ci ca?kowitej – Lc od 12 do 18 m oraz powy?ej 100h rejsu po wodach p?ywowych z zawini?ciem co najmniej do 2 portw, o ?rednim skoku p?ywu powy?ej 1,5 m. Uprawniony do: prowadzenia jachtw ?aglowych po wodach ?rdl?dowych oraz jachtw o d?ugo?ci ca?kowitej – Lc<18m po wszystkich morzach ?wiata. Kapitan Jachtowy – zdobywany po j.st.m., bez obowi?zkowego kursu, ani egzaminu. Jedynie po odbyciu min. 6 rejsw pe?nomorskich, w czasie co najmniej 1200h ?eglugi, (sta? jest liczony cz??ciowo ju? od st.j.). W tych 1200h musi si? znale?? co najmniej 400h tzw. „kapita?skich” na jachtach o d?ugo?ci ca?kowitej – Lc od 10 do 18 m (te cz??? sta?u po j.st.m.), oraz odbycie co najmniej 1 rejsu powy?ej 100 godzin ?eglugi na statku o Lc>20m. Uprawniony do: prowadzenia jachtw ?aglowych po wszystkich wodach i morzach ?wiata. (w praktyce amatorsko do Lc<24m). W porwnaniu do projektu z kwietnia zosta?a uwzgl?dniona cz??? naszych poprawek dotycz?cych „bezpiecze?stwa ?eglugi”. Troch? poprawiono „p?ywania pod nadzorem”. Dodano szczeg?owy opis formy i zasad egzaminw na ?eglarza i sternika jachtowego. W za??czniku minister zatwierdzi? stawki za egzaminy i patenty: ?eglarz jachtowy – 200z? egzamin + 50z? patent, dla uczniw i studentw 100z?+25z?. Sternik jachtowy – 300z? egzamin + 50z? patent, dla uczniw i studentw 150z?+25z?. Sternik morski i kapitan – bez egzaminu, tylko patent po 50z? studenci po 25z?. Ca?o?? podpisanego rozporz?dzenia znajduje si? w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu (projekt z dat? 02 czerwca 2006).
  2006-06-12   Tomek  
   RATOWNIK ZHP Najbli?szy KURS PIERWSZEJ POMOCY zako?czony egzaminami na Br?zow? Odznak? Ratownika ZHP (dawniej BORM) Organizator: 108 WDS "Cz.B." Komendant kursu: phm. Grzegorz Grodzicki Szef szkolenia: phm. Katarzyna Lenk Warunki uczestnictwa: Krzy? Harcerski i uko?czone 16 lat (liczymy rocznikowo, ?eby wzi?? udzia? w kursie, ale prawo do noszenia "blachy" nabywa si? z dniu uko?czenia 16 lat) Termin: lato 2006 - 23. - 28. czerwca 2006 Miejsce: Wroc?aw, prawdopodobnie Szko?a Podstawowa nr 82, ul. Blacharska Koszt: 35 z? p?atne do 20. czerwca na konto hufca 98 2030 0045 1110 0000 0035 5980 (w tyt. przelewu: 108WDS) Zg?oszenia: mailowo 108wds@wp.pl W zg?oszeniu podajemy: imi? i nazwisko, ?rodowisko (hufiec, dru?yna,...) stopie?, data z?o?enia przyrzeczenia harcerskiego, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail, Pocz?tek kursu o godz.18:00 w pi?tek Nale?y wzi?? ze sob?: potwierdzenie op?acenia sk?adek harcerskich (potwierdzenie komendanta hufca) ubezpieczenie - je?li ca?oroczne, to potwierdzenie komendanta hufca dowd wp?aty ?piwr, karimata, mena?ka, kubek, niezb?dnik, jedzenie na czas trwania kursu (zapomnij o czasie na zakupy i wyj?cia), apteczka osobista, mundur harcerski, mundur polowy, tzn. co? do brudzenia, notatnik i d?ugopisy, latarka, ?piewnik i ew. instrument muzyczny, zmienne obuwie, bielizn? i skarpety na zmian?, myd?o, r?cznik, ... Zapewniamy: wrz?tek, mo?liwo?? skorzystania z butli gazowej, mi?e towarzystwo fantoma, ?rodki pozoracji, r?kawiczki i banda?e do ?wicze?, kilka godzin snu, pod?og? do spania i dach nad g?ow? (ewentualnie namiot), ”ma?o stresuj?ce” alarmy, czas na rekreacj? i dotlenienie si? (patrz wy?ej), brak czasu na jakiekolwiek zakupy, szans? zdania egzaminw, teoria, praktyka i egzaminy zgodnie z aktualnymi wytycznymi HSR zdobycie do?wiadczenia i sta?u jako kadra pomocnicza dla osb, ktre ju? posiadaj? BOR,a chc? si? nadal rozwija? lub pojecha? na "Srebro" KADRA KURSU instruktorzy HSR prowadz?cy zaj?cia: Grzegorz Grodzicki - komendant kursu Katarzyna Lenk - szef szkolenia Anita Stradowska kadra pomocnicza: Micha? Zuba - z-ca komendanta ds org. ?ukasz G?dek - obo?ny 108 WDS w znanym sk?adzie UCZESTNICY: Edyta Rusek - 11 KDH ,,KAJMAN'', K?odzko Ma?gorzata Wo?nica, 5 WDW quot;Dlaczego?", Wa?brzych Jan Wilczy?ski - K?odzko Karolina Ko?aczek - K?odzko Katarzyna Kacik - K?odzko Katarzyna Br? - K?odzko Aneta Filiacz - K?odzko Stanis?aw Cmikiewicz - Strzelin Krzysztof Makowski - K?odzko Agnieszka Kruk - 2 ?DSH "Ewenement", Bystrzyca K?odzka Czy warto szkoli? si? w udzielaniu pierwszej pomocy? Prawo harcerskie zobowi?zuje nas wszystkich do niesienia pomocy. Uczestnicz?c w kursie pierwszej pomocy poznajemy zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach w domu, na ulicy, w szkole czy te? na biwaku dru?yny. Gry symulacyjne pomagaj? stworzy? warunki zbli?one do sytuacji z dnia codziennego i nie tylko. Im wi?cej realizmu, tym lepiej. Charakteryzacja, „oscarowe” role pozorantw, wykorzystany sprz?t (samochody, ?odzie i wszystko co wpadnie nam w r?ce) oraz spjna fabu?a pomagaj? wczu? si? ratownikom w sytuacj?. To wszystko sprawia, ?e nasze kursy ucz? kreatywno?ci i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Pozostawiaj? trwa?e ?lady w umys?ach kursantw.
  2006-05-25   Tomek  
   Ahoj, jest jeszcze pare wolnych miejsc na Weekendowy kurs operatora radarowego.Standardowo, trzeba na niego poswiecic caly tydzien. Ale jak sie dozbiera grupa, to bedzie mozna go zrobic w ciagu najblizszych dwoch weekendow. Warto wiec skorzystac i/lub przekazac potencjalnie zainteresowanym znajomym "Radar ARPA na szczeblu operacyjnym" Termin: 27, 28 maja + 2,3,4 czerwca ( ew, mozna zamienic piatek 2-czerwca na piatek 26 maja) Koszt : 820 zl + 25 zl swiadectwo Miejsce: Akademia Morska w Gdyni Kontakt: adkrupa@gmail.com , tel 0502 503 317 Kurs jest przeznaczony dla zeglarzy - tzn beda na nim poruszone takze szczegolne aspekty wykorzystania radaru na jachtach. Wydawany po kursie certyfikat jest swiadectwem beztreminowym, konwencyjnym (wazne na calym swiecie) upowazniajacym do prowadzenie wachty nawigacyjnej na kazdym statku (STCW). Zalecane jest, aby uprawnienia takie posiadali oficerowie na zaglowcach ( Pogoria, Zawisza Czarny, Chopin)- choc Urzedy Morskie maja zakusy, aby wprowadzic taki obowiazek. Warto, aby skorzystali z kursu takze inni uzytkownicy radarow na jachtach. Pozdrawiam Adam Krupa
  2006-05-18   Tomek  
   Kurs "Animacja gier i zabaw" Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracuj?cych z dzie?mi i m?odzie??: wychowawcw ?wietlic, instruktorw harcerskich, wychowawcw kolonijnych, itp. Kurs dotowany przez Gmin? Wroc?aw. termin: 3-4czerwca 2006 r. Plan kursu 2 dni po 8 godz. ul.Jedno?ci Narodowej 171a Program realizowany podczas kursu: · Gry i zabawy jako element socjalizacji · Rodzaje zabaw-wprowadzenie · Zabawy integracyjne · Gry zespo?owe ruchowe · Gry terenowe · Zabawy z papierem i inne formy plastyczne · Zabawy sprawno?ciowe · Taniec i ?piew w zabawie · Elementy twrczo?ci · Turnieje wiedzy i umiej?tno?ci Koszt: 40 z? osoby zwi?zane z wroc?awskimi organizacjami pozarz?dowymi [ t.z.n. te? dla nas ] 100 z? - pozostali. (gor?ce posi?ki, materia?y, ?wiadectwo) Niestety godzina rozpoczecia kursu nie jest jeszcze mi znana, ?wie?sze informacje dot. kursu (godz,posilki?) zamieszcz? niebawem Jesli jestescie nadal zainteresowani prosze o jak najszybsze zgloszenie swojego uczestnictwa. do Magdy Jurskiej lub dh.Basi Kie?bus
  2006-05-15   Tomek  
   W zwi?zku z tym,?e w najblizsz? sobot? [20.05.2006] jest Spartakiada, z oczywistych powodw nie ma zaj?? szkolenia ?eglarskiego.Najblizsze spotkanie szkoleniowe 27 maja o godz.10:15
  2006-05-08   Tomek  
   13 maja o godz.10:00 na Rancho spotkanie organizacyjne szkolenia ?eglarskiego.
  2006-05-04   Tomek  
   Kurs Kierownikw Placwek Wypoczynku - 27 maja koszt- 20z?. Wychowawcw 12-14 maja - koszt 60 z?. Karty zg?oszenia do pobrania na Rancho. IPozosta?e iformacje tel.71 796 42 36. Termin zg?osze? - jak najszybszy.Jest tylko pre wolnych miejsc.
  2006-04-28   Tomek  
   Tyle by?o ju? o nowych patentach,?e trudno sie w tym po?apa?,ale podaj? naj?wie?sz? wersj? - projekt Ministrerialny "Projekt z dnia 25 kwietnia 2006 r. ROZPORZ?DZENIE MINISTRA SPORTU z dnia......... 2006 r. w sprawie uprawiania ?eglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 z p?n. zm. 2) zarz?dza si?, co nast?puje: 1. Rozporz?dzenie okre?la: 1) kwalifikacje niezb?dne do uprawiania ?eglarstwa, sposb i tryb przeprowadzania egzaminw oraz zasady bezpiecze?stwa przy uprawianiu ?eglarstwa, przy uwzgl?dnieniu stopni ?eglarskich i motorowodnych, wzorw dokumentw stwierdzaj?cych uzyskanie kwalifikacji oraz wynikaj?cych z nich uprawnie?, 2) wysoko?? op?at za przeprowadzenie egzaminu na poszczeglne rodzaje stopni ?eglarskich i motorowodnych oraz za czynno?ci zwi?zane z wydaniem dokumentu potwierdzaj?cego uzyskanie niezb?dnych kwalifikacji ?eglarskich. __________________________ 2) Minister Sportu kieruje dzia?em administracji rz?dowej kultura fizyczna i sport, na podstawie 1 ust.2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 31 pa?dziernika 2005 r. w sprawie szczeg?owego zakresu dzia?ania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895). 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta?y og?oszone w Dz. U. z 2001 r, Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz.676, Nr 93, poz. 820 , Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz.1752, z 2003 r. Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz.1298. 2. 1.Posiadanie kwalifikacji niezb?dnych do uprawiania ?eglarstwa oraz wynikaj?ce z nich uprawnienia potwierdza dokument, zwany dalej „Patentem”. 2. Patent wydaje si? osobie, ktra posiada kwalifikacje okre?lone w 3–5. 3. Wzory patentw okre?lone s? w za??czniku nr 1 do rozporz?dzenia. 4. Osoba ubiegaj?ca si? o wydanie patentu o ktrym mowa w ust. 1 sk?ada nast?puj?ce dokumenty: 1) wniosek o wydanie patentu, 2) dokumenty potwierdzaj?ce spe?nienie wymaga? sta?owych okre?lonych niniejszym rozporz?dzeniem: a) opinie z odbytych rejsw lub, b) b) osobiste o?wiadczenia potwierdzone przez armatora statku, w przypadku rejsw prowadzonych samodzielnie. 3) pisemn? zgod? rodzicw lub opiekunw prawnych na uprawianie ?eglarstwa, je?eli osoba nie uko?czy?a 18 roku ?ycia, 4) za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? do uprawiania ?eglarstwa. 3. Kwalifikacje niezb?dne do uprawiania ?eglarstwa w stopniu: 1. ?eglarza jachtowego: 1) uko?czenie 12 roku ?ycia, 2) umiej?tno?? p?ywania, 3) uko?czenie szkolenia na stopie? ?eglarza jachtowego, 4) zdanie egzaminu. 2. sternika jachtowego: 1) uko?czenie 18 roku ?ycia, 2) umiej?tno?? p?ywania, 3) uko?czenie szkolenia na stopie? sternika jachtowego, 4) odbycie co najmniej 2 rejsw pe?nomorskich w czasie co najmniej 200 godzin, 5) zdanie egzaminu. 3. jachtowego sternika morskiego: 1) uko?czenie 18 roku ?ycia, 2) posiadanie stopnia sternika jachtowego, 3) odbycie co najmniej 3 rejsw pe?nomorskich po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w czasie co najmniej 600 godzin ?eglugi w tym co najmniej 200 godzin na statkach o d?ugo?ci ca?kowitej od 12 do 18 metrw oraz 1 rejsu powy?ej 100 godzin ?eglugi po wodach p?ywowych z zawini?ciem co najmniej do 2 portw, o ?rednim skoku p?ywu powy?ej 1,5 m. 4. kapitana jachtowego: 1) posiadanie stopnia jachtowego sternika morskiego, 2) odbycie co najmniej 6 rejsw pe?nomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin ?eglugi, po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o d?ugo?ci ca?kowitej od 10 do 18 metrw, oraz odbycie co najmniej 1 rejsu powy?ej 100 godzin ?eglugi na statku o d?ugo?ci ca?kowitej powy?ej 20 metrw. 4.1. Kwalifikacje niezb?dne do uprawiania ?eglarstwa motorowego w stopniu: 1) sternika motorowodnego: 1) uko?czenie 12 roku ?ycia, 2) umiej?tno?? p?ywania, 2) uko?czenie szkolenia na stopie? sternika motorowodnego, 3) zdanie egzaminu. 2. starszego sternika motorowodnego: 1) uko?czenie 18 roku ?ycia, 2) odbycie co najmniej 2 rejsw w czasie co najmniej 200 godzin ?eglugi, 3) uko?czenie szkolenia na stopie? starszego sternika motorowodnego, 4) zdanie egzaminu. 3. morskiego sternika motorowodnego: 1) posiadanie stopnia starszego sternika motorowodnego lub rwnowa?nego stopnia zawodowego, 2) odbycie co najmniej 3 rejsw pe?nomorskich po uzyskaniu stopnia starszego sternika motorowodnego w czasie co najmniej 600 godzin ?eglugi w tym co najmniej 200 godzin na statkach o d?ugo?ci ca?kowitej od 12 do 18 metrw oraz 1 rejsu powy?ej 100 godzin ?eglugi po wodach p?ywowych z zawini?ciem co najmniej do 2 portw, o ?rednim skoku p?ywu powy?ej 1,5 m. 5. kapitana motorowodnego: 1) posiadanie stopnia morskiego sternika motorowodnego lub rwnowa?nego stopnia zawodowego, 2) odbycie co najmniej 6 rejsw pe?nomorskich po uzyskaniu stopnia starszego sternika motorowodnego w czasie co najmniej 1200 godzin ?eglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o d?ugo?ci ca?kowitej od 10 do 18 metrw oraz odbycie co najmniej 1 rejsu powy?ej 100 godzin ?eglugi na statku o d?ugo?ci ca?kowitej powy?ej 20 metrw. 6. motorzysty motorowodnego: 1) posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego, 2) zaliczenie sta?u co najmniej 200 godzin ?eglugi przy obs?udze si?owni o mocy co najmniej 100 KM, 3) zdanie egzaminu; 7. mechanika motorowodnego: 1) posiadanie stopnia motorzysty motorowodnego, 2) zaliczenie sta?u co najmniej 400 godzin przy obs?udze si?owni o mocy co najmniej 200 KM, w tym co najmniej 100 godzin przy obs?udze si?owni o mocy wi?kszej ni? 600 KM. 5. 1. Kwalifikacje niezb?dne do uprawiania ?eglarstwa motorowego przy holowaniu narciarza wodnego lub statkw powietrznych: 1) uko?czenie 18 roku ?ycia, 2) uko?czenie szkolenia, 3) posiadanie co najmniej stopnia sternika motorowodnego, 4) zdanie egzaminu. 2.Posiadanie kwalifikacji niezb?dnych do uprawiania ?eglarstwa przy holowaniu narciarza wodnego lub statkw powietrznych potwierdza dokument, zwany dalej „Licencj?”. 3. Wzr Licencji okre?lony jest w za??czniku nr 2 do rozporz?dzenia. 6. 1. Kapitan motorowodny oraz morski sternik motorowodny posiadaj? kwalifikacje do uprawiania ?eglarstwa w stopniu odpowiednio kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego pod warunkiem posiadania patentu sternika jachtowego. 2. Kapitan jachtowy oraz jachtowy sternik morski posiadaj? kwalifikacje do uprawiania ?eglarstwa motorowego w stopniu odpowiednio kapitana motorowodnego oraz morskiego sternika motorowodnego. 7. 1.Egzaminy o ktrych mowa w 3 ust. 1 pkt 4, 3 ust. 2 pkt 5, 4 ust. 1 pkt 4, 4 ust. 2 pkt 4, 4 ust. 5 pkt 3 oraz w 5 ust. 1 pkt 4 s? przeprowadzane przez w?a?ciwy polski zwi?zek sportowy w oparciu o wytyczne egzaminacyjne zatwierdzone przez Ministra Sportu. 2. Egzaminy o ktrych mowa w ust. 1 powinny by? przeprowadzone w ci?gu jednego dnia. 3. W ramach post?powania egzaminacyjnego w?a?ciwy polski zwi?zek sportowy: 1) przyjmuje od zainteresowanych osb wymagane dokumenty, 2) 2) sprawdza prawid?owo?? ich wype?nienia i weryfikuje z dokumentem to?samo?ci, 3) dokonuje rejestracji w ewidencji osb egzaminowanych, 4) wyznacza termin egzaminu. 4. Egzamin obejmuje: 1) sprawdzian wiedzy teoretycznej, pisemny i ustny lub jeden z nich, 2) sprawdzian umiej?tno?ci praktycznych, polegaj?cy na osobistym wykazaniu si? posiadanymi umiej?tno?ciami prowadzenia statku. 8. Wysoko?? op?at za przeprowadzenie egzaminu na poszczeglne stopnie ?eglarskie i motorowodne oraz licencje, a tak?e op?at za czynno?ci zwi?zane z wydaniem dokumentu potwierdzaj?cego posiadanie odpowiednich kwalifikacji do uprawiania ?eglarstwa (Patenty, Licencje) okre?la za??cznik nr 3 do rozporz?dzenia. 9.1. Uprawianie ?eglarstwa odbywa si? z zachowaniem zasad bezpiecze?stwa, w tym w szczeglno?ci wymaga u?ywania sprawnego technicznie sprz?tu p?ywaj?cego. 2. Za bezpiecze?stwo ?eglugi odpowiedzialny jest kapitan statku (kierownik statku). 3.Kapitan statku (kierownik statku) mo?e powierzy? cz?onkowi za?ogi wykonanie ka?dej czynno?ci lub funkcji zwi?zanej z ?eglug? statku, uwzgl?dniaj?c jego kwalifikacj?, co nie zwalnia go od odpowiedzialno?ci za bezpiecze?stwo ?eglugi. 4. Ka?dy statek powinien by? wyposa?ony w ?rodki bezpiecze?stwa, zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub w karcie bezpiecze?stwa statku, wydanymi zgodnie z odr?bnymi przepisami. 5. Osoba nie umiej?ca p?ywa? przebywaj?ca na pok?adzie statku powinna mie? za?o?on? kamizelk? ratunkow?. 6. Podczas ?eglugi musi by? prowadzona ci?g?a obserwacja akwenu, a w szczeglno?ci innych jednostek p?ywaj?cych. 7.Osoba przebywaj?ca podczas rejsu na pok?adzie statku w nocy lub pracuj?ca na maszcie powinna mie? za?o?one szelki bezpiecze?stwa. 8. Podczas ?eglowania na morzu, w trudnych warunkach pogodowych osoba przebywaj?ca na pok?adzie statku powinna mie? za?o?one szelki bezpiecze?stwa i kamizelk? ratunkow?. 9. Przed wyj?ciem z portu kapitan statku (kierownik statku), jest obowi?zany zapozna? cz?onkw za?ogi z zasadami u?ytkowania ?rodkw bezpiecze?stwa b?d?cych na wyposa?eniu jachtu oraz procedurami alarmowymi. 10. W statku holuj?cym inny obiekt p?ywaj?cy lub statek powietrzny, musi by? obecny obserwator siedz?cy ty?em do kierunku p?yni?cia statku. 11. Osoba holowana powinna posiada? za?o?ony ?rodek asekuracyjny lub kamizelk? ratunkow?. 12. O za?o?eniu ?rodkw asekuracyjnych, kamizelek ratunkowych lub szelek bezpiecze?stwa przez cz?onkw za?ogi umiej?cych p?ywa? decyduje kapitan statku (kierownik statku). 10.1. Osoby, ktre nie uko?czy?y 16 roku ?ycia, mog? realizowa? swoje uprawnienia ?eglarskie wynikaj?ce z posiadania stopnia ?eglarza jachtowego lub sternika motorowodnego pod nadzorem. 2. Za prowadzenie jachtw pod nadzorem uwa?a si? ?eglug? w porze dziennej na akwenie, na ktrym prowadzona jest ci?g?a obserwacja, przy zapewnieniu mo?liwo?ci podj?cia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem ?odzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprz?tu ratunkowego i wyposa?enia technicznego. 3. Osoba prowadz?ca nadzr musi by? pe?noletnia i posiada? odpowiednio co najmniej patent ?eglarza jachtowego lub sternika motorowodnego. 11. 1. Za bezpiecze?stwo w zorganizowanych formach szkolenia ?eglarskiego oraz motorowodnego odpowiedzialny jest kierownik wyszkolenia ?eglarskiego lub kierownik wyszkolenia motorowodnego. 2. W przypadku ?eglarskiego treningu sportowego odpowiedzialna jest osoba posiadaj?c? uprawnienia instruktora sportu lub trenera ?eglarstwa, a w przypadku motorowodnego treningu sportowego instruktora sportu w dziedzinie motorowodnej lub trenera motorowodnego. 12. W przypadku braku odpowiednich postanowie? ?eglugowych lub innych obowi?zuj?cych przepisw kapitan statku (kierownik statku) powinien przedsi?wzi?? wszelkie ?rodki wynikaj?ce z zasad dobrej praktyki ?eglarskiej dla zapewnienia bezpiecze?stwa przy uprawianiu ?eglarstwa. 13.1. Patenty i licencje wydane na podstawie dotychczas obowi?zuj?cych przepisw zachowuj? swoj? wa?no?? w zakresie przyznanych tymi przepisami uprawnie?. 2. Patenty i licencje wydane na podstawie dotychczasowych przepisw mog? by? wymienione bez egzaminu na odpowiadaj?ce im patenty i licencje uwzgl?dnione w niniejszym rozporz?dzeniu. Przepisy 8 stosuje si? odpowiednio. 14. Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem og?oszenia 3). MINISTER SPORTU _____________________ 3) Niniejsze rozporz?dzenie by?o poprzedzone rozporz?dzeniem Rady Ministrw z dnia 12 wrze?nia 1997 r. w sprawie uprawiania ?eglarstwa (Dz. U. Nr 112, poz. 729), ktre utraci?o moc z dniem 30 listopada 2005 r. na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o ?egludze ?rdl?dowej (Dz. U. Nr 85, poz. 726).
  2006-04-22   Tomek  
   Uchwa?a Prezydium PZMWiNW z dnia 10.04.2006. Zgodnie z ustaw? o Kulturze Fizycznej 53a pkt. 3. Prezydium nadaje stopie? Instruktora PZMWiNW wszystkim Instruktorom wyszkolonym na podstawie dotychczasowych programw. Uzasadnienie: Instruktorzy PZMWiNW wyszkoleni dotychczas dobrze sprawdzili si? w pracy dydaktyczno – szkoleniowej, ich wiadomo?ci s? dostateczne do prowadzenia szkole? w ramach swoich uprawnie? a nabyta praktyka pozwala w pe?ni zabezpieczy? potrzeby szkoleniowe. Warunkiem uzyskania naszego stopnia instruktora jest przes?anie ankiety do biura Zwi?zku. Ankiet? mo?na uzyska? w biurze Zwi?zku lub ze strony internetowej. Instruktorzy, ktrzy wcze?niej nades?ali ankiety nie musz? ponownie ich wysy?a?.
  2006-03-21   Tomek  
   Drogie ?eglarki, Drodzy ?eglarze! Zapraszamy serdecznie na 2 edycj? Konferencji Wiedzy ?eglarskiej, ktra odb?dzie si? 1 kwietnia, w sobot?, od godziny 10 na Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc?awiu. Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc. Z interesuj?cymi prelekcjami wyst?pi?: Karmena Sta?kowska, Dariusz Kluczka, Andrzej Niemiec, Wac?aw Petry?ski, Andrzej Pochodaj, Marek Rejman, Maciej Sobolewski, Mariusz Zawiszewski. Poruszana tematyka obejmowa? b?dzie m.in. p?ywy (mechanizm, metody przewidywania zjawisk p?ywowych dawniej i dzi?), wykorzystanie nowoczesnych systemw nawigacyjnych, zagadnienie routing-u meteorologicznego, ocen? przydatno?ci pneumatycznych kamizelek ratunkowych w ?eglarstwie, zagadnienie "zanim kto? wypadnie za burt?" oraz cenne porady kapitana-lekarza. Przedstawimy tak?e multimedialne pomoce dydaktyczne w szkoleniu ?eglarskim. Podczas konferencji odb?dzie si? wystawa ?eglarskiej fotografii oraz prac konkursu plastycznego "?agle w oczach dziecka". Do nabycia b?dzie tak?e ostatnie wydanie czasopisma "Szkwa?" Miejsce konferencji: AWF Wroc?aw, ul.Mickiewicza 98, pawilon P1, sala 103. Wst?p na konferencj? jest bezp?atny. Zapraszam w imieniu Wroc?awskiego Okr?gowego Zwi?zku ?eglarskiego oraz Zespo?u Sportw Wodnych AWF i Klubu ?eglarskiego "Thor" AWF Wroc?aw. Z ?eglarskim pozdrowieniem w imieniu komitetu organizacyjnego, Agnieszka Pe?ka-Szajowska tel. 600 354 170
  2006-03-10   Tomek  
   Kursy Wychowawcw i Kierownikw) Placwka Kszta?cenia Pozaszkolnego przy Komendzie Chor?gwi Dolno?l?skiej ZHP organizuje kursy kierownikw placwek wypoczynku dzieci i m?odzie?y oraz kursy wychowawcw. Informacje na temat warunkw uczestnictwa, terminw zg?osze?, kosztw i wszystkie inne znajdziecie na stronie K.Ch. www.dolnoslaska.zhp.pl. TERMINY KURSW KIEROWNIKW: KURS I 28 MAJA – zg?oszenia do 20 maja KURS II 10 CZERWIEC – zg?oszenia do 6 czerwca KURS III 11 CZERWIEC – zg?oszenia do 6 czerwca TERMINY KURSW WYCHOWAWCW: KURS I 1,2,8,9 KWIECIE? 2006 – zg?oszenia do 25 marca KURS II 22,23,29,30 KWIECIE? – zg?oszenia do 10 kwietnia KURS III 6,7,13,14 MAJ – zg?oszenia do 30 kwietnia KURS IV 27,28 MAJ, 3,4 CZERWIEC - zg?oszenia do 18 maja hm. Arkadiusz Gazda
  2006-03-09   Tomek  
   IX WIOSENNY BIWAK INTEGRACYJNY (08.03) Zesp? Harcerski K.Ch. ma zaszczyt zaprosi? dru?ynowych i przybocznych harcrskich i starszoharcerskich oraz absolwentw kursw dru?ynowych na wielk? przygod? pod nazw? IX WIOSENNY BIWAK INTEGRACYJNY. Tym razem spotykamy si? w Z?otoryi w dniach 21-23 kwietnia 2006 rok. W programie zaj?cia o promowaniu dru?yny w ?rodowisku lokalnym oraz o zadaniach zespo?owych. Pondato w programie wiele atrakcji i przede wszystkim du?o zabawy i integracji. Ka?dy uczestnik biwaku dostanie ju? tradycyjnie broszur?, tym razem o zadaniach zespo?owych oraz koszulk? i p?yt? z przydatnymi dokumentami w pracy druzyny. Karta zg?oszenia na biwak Regulamin biwaku Organizatorzy: - Komenda Chor?gwi Dolno?l?skiej ZHP im. Hm. Stefana Mirowskiego, - Zesp? Harcerski Chor?gwi Dolno?l?skiej ZHP, Wsp?praca organizacyjna: - Komenda Hufca ZHP w Z?otoryi, - 26 GDHSiW „Krobos” Cel: - Pokazanie jak pracowa? „zadaniami zespo?owymi”, - Pokazanie sposobw na budowanie wizerunku ZHP na zewn?trz, - Wymiana do?wiadcze? mi?dzy dru?ynowymi, - Integracja dru?ynowych z r?nych ?rodowisk, Termin i miejsce Biwaku: - 21.04.2006 – 23.04.2006 rok, - Z?otoryja. Zg?oszenia na biwak: - zg?oszenia wraz z kserem dowodu wp?aty wpisowego nale?y przes?a? w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2006r. na adres: Komenda Chor?gwi Dolno?l?skiej ul. Nowa 6 50-082 Wroc?aw z dopiskiem „Wiosenny Biwak Integracyjny” - wpisowe w wysoko?ci 15 z? za osob? nale?y wp?aci? na konto: BG? S.A. I oddzia? we Wroc?awiu Nr 212030 0045 1110 0000 00355620 z dopiskiem WBI Uczestnicy: - Uczestnikami biwaku mog? by? dru?ynowi i przyboczni dru?yn harcerskich i starszoharcerskich, - Absolwenci kursw dru?ynowych harcerskich, - Instruktorzy pe?ni?cy funkcj? namiestnika harcerskiego w hufcu, - Instruktorzy zajmuj?cy si? programem pionu harcerskiego w hufcu, - uczestnicy stawiaj? si? na miejsce biwaku do godziny 18.00 - zako?czenie biwaku planowane jest na godzin? 14.00 w niedziel? Co nale?y zabra?: - w?asny ?piwr, - prowiant na ?niadania i kolacje, kubek na herbat?, - pe?ne umundurowanie harcerskie, - ?piewnik, materia?y do pisania i malowania, - … ( i to co zmie?ci Ci si? jeszcze do plecaka) Postanowienia ko?cowe: - osoby, ktre nie zg?osz? si? w terminie, nie b?d? mog?y bra? udzia?u w biwaku - postanowienia ko?cowe oraz wszelkie zmiany s? w gestii organizatorw, na biwaku nale?y przestrzega? zasad harcerskiego post?powania. Plan Biwaku Pi?tek (25.11.2005) Do 18.00 – przyjazd uczestnikw, 18.00 – 19.00 – zakwaterowanie, kolacja, 19.00 – 21.00 – blok programowy (Wypromuj swoj? dru?yn?), 21.00 – 22.00 – ognisko z pokazem ta?ca z ogniem, 23.00 – 7.30 – cisza nocna, sobota (26.11.2005) 7.30 – 9.00 – pobudka, toaleta poranna, ?niadanie, 9.00 – 9.20 – apel, 9.30 – 11.00 – blok programowy (Zadania zespo?owe), 11.00 – 15.00 – gra po okolicy, 15.00 – 16.00 – obiad i cisza poobiednia, 16.00 – 19.00 – blok programowy (Zadania zespo?owe), 19.00 – 19.30 – kolacja, 19.30 –21.00 – blok programowy (Zadania zespo?owe), 21.00 – 22.00 – kominek, 23.00 – 8.00 – cisza nocna, Niedziela (27.11.2005) 8.00 – 9.20 – pobudka, toaleta poranna, ?niadanie 9.30 – 9.15 – ?niadanie, 9.30 – 12.00 – blok programowy, 12.00 – 13.00 – wykwaterowanie, 13.00 – 13.30 – apel zako?czeniowy, phm. Krzysztof Wojtas
  2006-03-08   Tomek  
   INFORMACJA PZ? O ROZPORZ?DZENIU Uprzejmie informujemy, ?e zgodnie z brzmieniem art. 53a ust. 6. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 81 poz. 889 z p?niejszymi zmianami) Minister Sportu zosta? zobowi?zany do opracowania i opublikowania rozporz?dzenia reguluj?cego uprawianie ?eglarstwa w Polsce. Przypominamy, ?e poprzednie rozporz?dzenie Rady Ministrw z dnia 12 wrze?nia 1997 r. w sprawie uprawiania ?eglarstwa (Dz. U. nr 112 poz. 729) przesta?o obowi?zywa? z mocy ustawy 30 listopada 2005 r. Ministerstwo Sportu od chwili swojego powstania pracuje nad tekstem rozporz?dzenia. W pracach tych uczestniczy rwnie? Polski Zwi?zek ?eglarki, ktry 10 stycznia br. przekaza? swoje uwagi do projektu rozporz?dzenia rozes?anego przez Ministerstwo do uzgodnie?. Po otrzymaniu uwag resortw i polskich zwi?zkw sportowych Departament Prawny Ministerstwa opracowa? now? wersj? projektu rozporz?dzenia, ktr? przekaza? w ramach uzgodnie? wewn?trznych do Gabinetu Politycznego Ministra. Mia?o to miejsce w drugiej po?owie stycznia br. Po zwolnieniu projektu przez Gabinet (co jeszcze nie nast?pi?o), zapewne zostanie on ponownie skierowany do uzgodnie? mi?dzyresortowych, ktre powinny zako?czy? si? ustaleniem ostatecznej wersji rozporz?dzenia, jego podpisaniem przez Ministra Sportu, publikacj? w Dzienniku Ustaw i po 14 dnia od daty publikacji wej?ciem rozporz?dzenia w ?ycia. Wed?ug opinii Departamentu Prawnego Ministerstwa zako?czenie prac nad projektem rozporz?dzenia planowane jest na koniec marca br. Zwi?zek, tak jak i Szanowni Pa?stwo, jest ?ywotnie zainteresowany realizacj? tych zamierze?. B?dziemy Pa?stwa informowali o post?pach prac w miar? uzyskiwania informacji z Ministerstwa. W zwi?zku z licznymi zapytaniami i interwencjami kierowanymi do Zwi?zku przypominamy, to Ministerstwo a nie Zwi?zek, jest zobowi?zane do opracowania i publikacji rozporz?dzenia.
  2006-03-02   Tomek  
    Projekt wymaga? egzaminacyjnych 10.01.2006 Kwalifikacie niezbedne do uprawiania zeglarstwa 1. ZEGLARZ JACHTOWY: 1) umiejetnosc manewrowania jednomasztowym mieczowym jachtem zaglowym o dlugosci kadluba powyzej 5.5 m, pod zaglami, 2) umiejetnosc manewrowania jednomasztowym mieczowym jachtem zaglowym o dlugosci kadluba powyzej 5.5 m, na silniku, 3) umiejetnosc obslugi srdladowych jachtw zaglowych, 4) znajomosc przepisw zeglugowych na srdladowych drogach wodnych, 5) znajomosc budowy, wyposazenia i eksploatacji srdladowych jachtw zaglowych, 6) znajomosc podstawowych zasad teorii zeglowania, 7) znajomosc locji srdladowej, 8) znajomosc zasad bezpieczenstwa dotyczacych uprawiania zeglarstwa na wodach srdladowych i podstaw ratownictwa wodnego, 9) elementarna znajomosc wybranych zjawisk meteorologicznych, 10) elementarna znaj omosc zasad ochrony srodowiska naturalnego, 11) znaj omosc zasad i umiej etnosc udzielania pomocy przedmedycznej.
  2006-02-23   Tomek  
    W sobot?, 11 marca 2006r. odb?d? si? warsztaty dla opieknw prb na stopnie instruktorskie. Warsztaty zorganizowane zostan? w godzinach 16.00-20.00 w hufcu. Zgloszenia do udzia?u w warsztatach nale?y przesy?a? do pi?tku -3 marca. Wi?cej szczeg?w na stronie KSI Hufca.
  2006-02-04   Tomek  
   Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski planuje zorganizowa? drug? edycj? Konferencji Wiedzy ?eglarskiej. Planowany termin - 8-9 kwietnia 2006. Poszukuja ch?tnych do poprowadzenia wyk?adw i oczekuj? na sugestie w kwesti poropozycji tematycznych.
  2006-01-11   Tomek  
   Raport z prac Komisji ds. systemu stopni ?eglarskich W dniu 2 grudnia 2005 zosta?a powo?ana przez Zarz?d PZ? Komisja ds. systemu stopni ?eglarskich. W sk?ad Komisji weszli: Marek Berkowski, Krzysztof Bie?kowski, J?drzej Czajkowski, Rafa? Krause, Jerzy Mackowiak, Andrzej Reyman, Mariusz Zawiszewski. Komisja zebra?a si? dwukrotnie w dniach 12 i 18 grudnia w Gdyni. Poszczeglni cz?onkowie wymieniali tak?e pogl?dy telefonicznie i za pomoc? poczty elektronicznej. W wyniku dyskusji opracowano za?o?enia systemu stopni ?eglarskich. System zak?ada cztery stopnie ?eglarskiego wtajemniczenia dla osb prowadz?cych jachty ?aglowe i odpowiedzialnych za ich bezpiecze?stwo. Poszczeglne stopnie r?ni? si? wielko?ci? i rodzajem jachtw, akwenami ?eglugi, warunkami dopuszczenia do egzaminu i wymaganiami egzaminacyjnymi. Oczywi?cie zdaje sobie spraw?, ?e proponowany system nie zadowoli wszystkich ?eglarzy. Trzeba jednak pami?ta?, ?e Komisja dzia?a?a w okre?lonych ramach narzuconych z zewn?trz – ustawa wymuszaj?ca obligatoryjno?? stopni, ilo?? czterech stopni okre?lona przez Zarz?d PZ? oraz zasada nie odbierania raz nadanych uprawnie?. Warto zwrci? uwag? ?e cz?onkowie Komisji reprezentowali bardzo r?ne pogl?dy a czasem sprzeczne interesy. Z tych wzgl?dw, dyskusje by?y trudne, ale przewa?y? pogl?d, ?e nale?y kierowa? si? przede wszystkim wzgl?dami bezpiecze?stwa i korzysta? z dobrych rozwi?za? przyj?tych w innych krajach. Odmienne zdania poszczeglnych cz?onkw Komisji zosta?y odnotowane w protoko?ach zebra? jako „votum separatum”. Oto za?o?enia proponowanego systemu: ?eglarz jachtowy 1.Patent ?eglarza jachtowego potwierdza posiadanie kwalifikacji do: a)prowadzenia jachtw ?aglowych po wodach ?rdl?dowych, b)*prowadzenia jachtw ?aglowych niezatapialnych1 o d?ugo?ci kad?uba nie przekraczaj?cej 8 m w porze dziennej po: wodach morskich w odleg?o?ci do 2 mil morskich od brzegu, morskich akwenach treningowych2, morskich wodach os?oni?tych w regatach, na treningu i podczas szkolenia pod nadzorem. 2.Osoby, ktre nie uko?czy?y 16 roku ?ycia, mog? realizowa? uprawnienia wynikaj?ce z pkt. 1. pod nadzorem. 3.Za prowadzenie jachtw pod nadzorem uwa?a si? ?eglug? w porze dziennej na akwenie, na ktrym jest prowadzona ci?g?a obserwacja, przy zapewnieniu mo?liwo?ci podj?cia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem ?odzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprz?tu ratunkowego i wyposa?enia technicznego. Osoba prowadz?ca nadzr musi by? pe?noletnia i posiada? patent co najmniej ?eglarza jachtowego. 4.Warunkiem uzyskania patentu ?eglarza jachtowego jest: a)uko?czenie 13 roku ?ycia, b)umiej?tno?? p?ywania, c)uko?czenie szkolenia lub uko?czenie 18 roku ?ycia, d)zdanie egzaminu. Osoby posiadaj?ce co najmniej III klas? sportow? i aktualn? sportow? licencj? ?eglarsk? s? zwolnione z warunku uko?czenia szkolenia. Kwalifikacje niezb?dne do uzyskania stopnia ?eglarza jachtowego: Osoba ubiegaj?ca si? o wydanie patentu ?eglarza jachtowego powinna wykaza? si?: a)umiej?tno?ci? manewrowania mieczowym jachtem ?aglowym o d?ugo?ci kad?uba od 6 do 8 metrw. b)znajomo?ci? przepisw ?eglugowych na ?rdl?dowych drogach wodnych, c)podstawow? wiedz? z zakresu obs?ugi i budowy ?rdl?dowych jachtw ?aglowych, d)znajomo?ci? zasad bezpiecze?stwa dotycz?cych uprawiania ?eglarstwa na wodach ?rdl?dowych. e)elementarn? znajomo?ci? zasad ochrony ?rodowiska naturalnego. Komentarz: System przewiduje, ?e szkolenia osb doros?ych przyst?puj?cych do egzaminw na stopnie ?eglarskie s? dobrowolne. Zdaniem komisji spowoduje to rozszerzenie i dostosowanie oferty szkoleniowej do szerszego grona klientw oraz rozwj rynku profesjonalnych us?ug szkoleniowych. Wymagania egzaminacyjne na dwa ni?sze stopnie s? nieco ni?sze ni? wynika to z przewidzianych uprawnie?. Komisja dosz?a do wniosku, ?e ?eglarz jachtowy mo?e bezpiecznie prowadzi? ma?e jachty niezatapialne na wybranych akwenach morskich, bez sprawdzania jego wiedzy w tym temacie. Oczywi?cie nic nie stoi na przeszkodzie, ?eby elementy takiej wiedzy znalaz?y si? w programach szkolenia i zach?camy ?eglarzy do zdobywania tej wiedzy. Zdaniem Komisji, wypuszczenie ?eglarzy ?rdl?dowych na Roztok? Wi?lan?, Zalew Wi?lany czy Zatok? Puck? przyczyni si? do rozwoju gospodarczego tych regionw i cho?by cz??ciowego roz?adowania t?oku na Mazurach. Sternik Jachtowy 1.Patent sternika jachtowego potwierdza posiadanie kwalifikacji do: a)prowadzenia jachtw ?aglowych po wodach ?rdl?dowych, b)prowadzenia jachtw ?aglowych o d?ugo?ci kad?uba do 12 m po wodach Morza Ba?tyckiego, Morza ?rdziemnego i innych mrz zamkni?tych, a tak?e po pozosta?ych wodach morskich w odleg?o?ci 50 mil morskich od miejsca schronienia. Miejsce schronienia oznacza naturalnie lub sztucznie chroniony akwen lub miejsce, w ktrym jacht ?aglowy mo?e znale?? bezpieczny postj w przypadku powstania warunkw zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ?eglugi. 2.Warunkiem uzyskania patentu sternika jachtowego jest: a)uko?czenie 16 roku ?ycia i posiadanie patentu ?eglarza jachtowego albo uko?czenie 18 roku ?ycia. b)umiej?tno?? p?ywania, c)udzia? w minimum 2 rejsach na jachtach morskich, w czasie co najmniej 200 godzin ?eglugi. d)zdanie egzaminu. Kwalifikacje niezb?dne do uzyskania stopnia sternika jachtowego: Osoba ubiegaj?ca si? o wydanie patentu sternika jachtowego powinna wykaza? si?: a)umiej?tno?ci? manewrowania balastowym jachtem ?aglowym o d?ugo?ci kad?uba od 8 do 12 metrw. b)znajomo?ci? przepisw ?eglugowych na ?rdl?dowych drogach wodnych, c)podstawow? znajomo?ci? przepisw dotycz?cych ?eglugi po wodach morskich, d)podstawow? wiedz? z zakresu nawigacji, meteorologii, obs?ugi i budowy morskich jachtw ?aglowych. e)znajomo?ci? zasad bezpiecze?stwa dotycz?cych uprawiania ?eglarstwa na wodach morskich i ?rdl?dowych. f)elementarn? znajomo?ci? zasad ochrony ?rodowiska naturalnego. Komentarz: W przypadku stopnia sternika jachtowego aprobat? Komisji uzyska?a teza, ?e rozwj ??czno?ci i technik nawigacyjnych umo?liwia mu bezpieczne prowadzenie ma?ych jachtw morskich tak?e po wodach p?ywowych, w strefie zapewniaj?cej dobr? os?on? meteorologiczn?, bez sprawdzania jego wiedzy z nawigacji po akwenach tego typu. Jednocze?nie trzeba zaznaczy?, ze taka wiedza jest wielce wskazana i nale?y do?o?y? wszelkich stara?, aby w?a?ciwie przygotowa? si? do rejsu i odpowiednio stopniowa? trudno?ci.3 Zdaniem Komisji sternik jachtowy powinien by? podstawowym, atrakcyjnym a jednocze?nie stosunkowo ?atwym do uzyskania stopniem morskim. Stopie? w tym kszta?cie powinien przyczyni? si? do rozwoju rodzinnego modelu ?eglarstwa przyjemno?ciowego i wzrostu ilo?ci ma?ych jachtw morskich w naszym kraju. Jachtowy Sternik Morski 1.Patent jachtowego sternika morskiego potwierdza posiadanie kwalifikacji do: a)prowadzenia jachtw ?aglowych po wodach ?rdl?dowych, b)prowadzenia jachtw ?aglowych o d?ugo?ci kad?uba do 17 m po wodach morskich w odleg?o?ci 200 mil morskich od miejsca schronienia. 2.Warunkiem uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego jest: a)uko?czenie 18 roku ?ycia, b)posiadanie patentu sternika jachtowego, c)udzia? w minimum 3 rejsach morskich, w czasie co najmniej 500 godzin ?eglugi, po uzyskaniu patentu sternika jachtowego, w tym co najmniej 200 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu. d)zdanie egzaminu. Kwalifikacje niezb?dne do uzyskania stopnia jachtowego sternika morskiego: Osoba ubiegaj?ca si? o wydanie patentu jachtowego sternika morskiego powinna wykaza? si?: a)umiej?tno?ci? manewrowania balastowym jachtem ?aglowym o d?ugo?ci kad?uba od 13 do 17 metrw. b)znajomo?ci? przepisw dotycz?cych ?eglugi po wodach morskich, c)ogln? wiedz? z zakresu: nawigacji, meteorologii, obs?ugi i budowy morskich jachtw ?aglowych i jachtowych nap?dw mechanicznych, d)oglna wiedz? o bezpiecze?stwie ?ycia na morzu, w tym znajomo?ci? procedur radiokomunikacyjnych dotycz?cych bezpiecze?stwa ?ycia na morzu. Komentarz: Uprawnienia dwch wy?szych stopni s? nieco wzorowane na stopniach RYA - Yachtmaster Ocean i Yachtmaster Offshore. Jachtowy sternik morski w proponowanym systemie ma nawet nieco wi?kszy akwen p?ywania wynikaj?cy z definicji ?eglugi pe?nomorskiej u?ywanej w naszych przepisach. Kapitan Jachtowy 1.Patent kapitana jachtowego potwierdza posiadanie kwalifikacji do prowadzenia jachtw ?aglowych po wodach ?rdl?dowych i morskich. 2.Warunkiem uzyskania patentu kapitana jachtowego jest: a)posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego, b)udzia? w minimum 3 rejsach morskich, w czasie co najmniej 600 godzin ?eglugi, po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego, w tym co najmniej udzia? w 2 rejsach w czasie co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu. c)zdanie egzaminu. Kwalifikacje niezb?dne do uzyskania stopnia kapitana jachtowego: Osoba ubiegaj?ca si? o wydanie patentu kapitana jachtowego powinna wykaza? si?: e)szczeg?ow? znajomo?ci? przepisw dotycz?cych ?eglugi po wodach morskich, f)szczeg?ow? wiedz? z zakresu nawigacji, meteorologii, obs?ugi i budowy morskich jachtw ?aglowych i jachtowych nap?dw mechanicznych, g) szczeg?ow? wiedz? o bezpiecze?stwie ?ycia na morzu, h)ogln? znajomo?ci? dzia?ania i umiej?tno?ci? obs?ugi podsystemw i urz?dze? radiowych pracuj?cych w systemie GMDSS; i)znajomo?ci? przepisw dotycz?cych ??czno?ci radiotelefonicznej, a w szczeglno?ci procedur radiokomunikacyjnych dotycz?cych bezpiecze?stwa ?ycia na morzu; j)elementarn? znajomo?ci? j?zyka angielskiego w zakresie standardowych zwrotw porozumiewania si? na morzu. Komentarz: Zdaniem Komisji osoba posiadaj?ca stopie? kapitana jachtowego powinna wykazywa? wszechstronna wiedz?, niezb?dn? w pe?nieniu roli animatora ?eglarstwa morskiego. Powinna mie? tak?e podstawy do tego, aby uzyska? zawodowy dyplom kapitana w ?eglarstwie je?li takie rozwi?zania legislacyjne zostan? przyj?te. Locj? jako dzia? nautyki zajmuj?cy si? opisem obszarw wodnych i wybrze?y z punktu widzenia potrzeb nawigacji mo?na zaliczy? do szeroko poj?tej nawigacji, rozumianej jako dzia? wiedzy ?eglarskiej obejmuj?cej og? wiadomo?ci i umiej?tno?ci potrzebnych do prowadzenia statkw morskich. Wymagania egzaminacyjne na stopnie st.j, j.s.m. i k.j. s? stopniowane przymiotnikami „podstawowa”, „oglna”, „szczeg?owa”. Ma to na celu jednoznaczne rozr?nienie zakresw wiedzy obowi?zuj?cych na egzaminach. Zakres wiedzy z technik ??czno?ci pokrywa si? w du?ym stopniu z wymaganiami na ?wiadectwo operatora bliskiego zasiegu GMDSS. Osoby posiadaj?ce tego typu ?wiadectwa powinny by? zwolnione z cz??ci egzaminu. Podobnie osoby posiadaj?ce ?wiadectwa ratownika medycznego powinny by? zwolnione z cz??ci egzaminu z ratownictwa. Uwagi ko?cowe 1.Patenty, stopnie ?eglarskie i motorowodne wydane na podstawie dotychczas obowi?zuj?cych przepisw zachowuj? swoj? wa?no??. 2.Uzyskanie nowych uprawnie? danego stopnia ?eglarskiego nie wymaga wymiany patentu. 3.Patenty i stopnie ?eglarskie oraz patenty, stopnie i licencje motorowodne wydane na podstawie dotychczas obowi?zuj?cych przepisw mog? by? wymienione bez egzaminu na odpowiadaj?ce im patenty i licencje wymienione w niniejszym rozporz?dzeniu. a)?eglarz jachtowy na nowy stopie? ?eglarza jachtowego, b)sternika jachtowego na nowy stopie? sternika jachtowego, c)jachtowy sternik morski na nowy stopie? jachtowego sternika morskiego. d)Osoby posiadaj?ce patent lub stopie? jachtowego sternika morskiego mog? uzyska? bez egzaminu, stopie? kapitana jachtowego, po wykazaniu si? sta?em 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu po uzyskaniu patentu lub stopnia jachtowego sternika morskiego. e)kapitan jachtowy na nowy stopie? kapitana jachtowego, f)wymiana patentu lub stopnia kapitana motorowodnego na nowy stopie? kapitana jachtowego (i odwrotnie) mo?liwa jest bez egzaminu. 4.Egzaminy rozpocz?te przed wej?ciem w ?ycie nowego rozporz?dzenia powinny by? zako?czone na dotychczasowych zasadach. Na podstawie protoko?w z zebra? Komisji raport opracowa? oraz komentarzem opatrzy? Krzysztof Bie?kowski (k.j. 924, I? 4003) k.bienkowski@ime.pw.edu.pl
  2005-12-28   Tomek  
   [Info z Komendy Hufca] Prosz? osoby, ktre z?o?y?y ankiety uczestnikw o potwierdzenie woli uczestniczenia w kursie do dnia 2.01.2006 na maila: jbielecki@gmail.com. Korzystaj?c z okazji zach?cam pozosta?ych du?ynowych do wzi?cia udzia?u w kursie.
  2005-10-27   Tomek  
   Z prac Komisji Szkolenia PZ? ... Jedn? z integralnych cz??ci Rozporz?dzenia Ministra Sportu o uprawianiu ?eglarstwa do Ustawy o kulturze fizycznej jest za??cznik z wzorami nowych drukw patentw ?eglarskich. Oto najnowsze propozycje Komisji Szkolenia PZ? b?d?ce rezultatem konsultacji ?rodowiskowej po Krajowej Naradzie Instruktorw PZ? w Prze?azach (k/?wiebodzina, woj. Lubuskie) 15-16.10.2005r. Rozporz?dzenie ... z wzorami drukw patentw [do obejrzenia n astronie PZ?] Nowe wzory patentw uwzgl?dniaj? wskazwki ICC dotycz?ce typu danych zawartych na dokumencie (certyfikat umiejetno?ci). Jego format, kolejno?? przdstawianych danych, jak i t?umaczenie na j?zyk angielski, spe?niaj? normy "patentu mi?dzynarodowego", jednakowo czytelnego na ?wiecie. Wprowadzenie numeru PESEL umo?liwi traktowanie patentu ?eglarskiego jako tzw. drugiego dokumentu to?samo?ci i u?atwi dokonywanie czynnosci cywilno-prawnych. Zapraszmy wszystkich ?eglarzy do zg?aszania ewentualnych uwag i propozycji. GKSz PZ?
  2005-10-20   Tomek  
   W dniach 15-16 pa?dziernika w Prze?azach nad krystalicznie czystym jeziorem Nies?ysz (woj. Lubuskie) odby?a si? oglnopolska narada szkoleniowa. W zwi?zku z postanowieniem Prezydium Zarz?du PZ? w sprawie zako?czenia konsultacji nad projektem rozporz?dzenia Ministra Sportu w sprawie uprawiania ?eglarstwa do dnia 16.10.2005 r., Prezydium Komisji Szkolenia w trybie pilnym zwo?a?o narad? szkoleniow?. W naradzie poza Komisj? uczestniczyli przedstawiciele Okr?gowych Zwi?zkw ?eglarskich, przedstawiciele Licencjonowanych Szk? ?eglarskich, a tak?e zaproszeni przedstawiciele statutowych w?adz oraz Komisji PZ?. Podczas obrad Komisja Szkolenia przedstawi?a: sprawozdanie z prac Komisji w okresie maj – pa?dziernik 2005r. aktualn? wersj? projektu rozporz?dzenia projekt programu szkolenia ?eglarskiego dla dzieci i m?odzie?y JUNGA – KADET projekt Almanachu Instruktora oraz corocznego Informatora Komisji Szkolenia koncepcj? zmian regulaminu nadawania Licencji Szkoleniowej PZ? W dyskusji nad poszczeglnymi prezentacjami uczestniczy?o bardzo aktywnie wi?kszo?? uczestnikw narady. Uwagi do poszczeglnych projektw zg?oszone podczas dyskusji zosta?y zanotowane i b?d? uwzgl?dniane w dalszych pracach Komisji nad projektami. Podczas narady w?adze Lubuskiego Okr?gowego Zwi?zku ?eglarskiego zaprezentowa?y swj okr?g w zakresie dzia?ania ?eglarskiego oraz profesjonaln? prezentacj? regionu lubuskiego. Po naradzie odby?o si? posiedzenie Komisji Szkolenia PZ?, na ktrym omwiono propozycje zmian w projekcie rozporz?dzenia. Komisja dokona?a kilku poprawek projektu. Ze wzgl?du na ograniczony czas posiedzenia, cz??? propozycji zmian zostanie przeanalizowane przez Komisj? w najbli?szym czasie. Komisja bardzo dzi?kuje dzia?aczom LOZ?, a w szczeglno?ci Prezesowi Zarz?du Janowi Kobierskiemu oraz V-ce Prezesowi ds. szkolenia Mirkowi Olczakowi za bardzo du?y wk?ad w organizacj? narady.
  2005-10-05   Tomek  
    W dniu 26.09.2005 roku Prezydium Zarz?du PZ? zapozna?o si? z projektem rozporz?dzenia Ministra Sportu w sprawie uprawiania ?eglarstwa. Projekt ten zosta? opracowany na zlecenie Prezydium przez Komisj? Szkolenia PZ?. Szczeg?y na stronie www.pya.org.pl
  2005-09-28   Tomek  
   Co prawda to nie zwi?zane z wod? [ chyba,?e w ch?odnicy lub amfibia ], ale napisz?. Dziadek jednej z naszych druhen prowadzi " Szko?? Nauki Jazdy" Oferuje atrakcyjne warunki: nauk? bez stresw;spokj;opanowanie i p?atno?ci na raty.Jazdy odbywaj? si? na samochodzie FIAT Punto i Panda. Kontakt przeze mnie lub osobi?cie tel.502 903 103
  2005-09-21   Tomek  
   Dyskutowano w gronie KSz nad zmianami w par. 19.3.Ustawy. Z uwagi na zmiany jakie wprowadzone zosta?y ustaw? o kulturze fizycznej po 29.07.2005r. wnikn?? problem i nale?y co? w tym kierunku zrobi?. Korekta zmiany tego paragrafu w projekcie rozporz?dzenia jest niemo?liwa z uwagi na kolizj? zapisw. Ustawa podaje ,kto mo?e egzaminowa? i szkoli? na stopnie. Rozporz?dzenie wychodzace jako przepis wykonawczy tej?e ustawy nie mo?e tego zmienia?. M.in. z tego powodu pozostaje niefortunna nazwa "stopnie" a nie "patenty" jak w ca?ym ?eglarskim ?wiecie i dotychczas w naszym kraju... Stanowisko MS i prawnikw jest jednoznaczne... Na marginesie nie mo?e by? te? tak, ?e osoba po kursie "Instruktora Sportu w ?eglarstwie" b?dzie posiada? rwnoleg?e uprawnienia do "Instruktora ?eglarstwa PZ?". To zupe?nie odmienne programy szkolenia i inne zadania dla kadry szkoleniowej : 1) trening - wyczyn - sport 2) szkolenie-prawo jazdy-patenty. Analogia :trener - kierowca rajdowy i instruktor nauki jazdy. Nie by?oby wskazane , aby wchodzono sobie wzajemnie w kompetencje.Umo?liwiono przecie? kadrze sportowej uzyskanie uprawnie? MI? i I? PZ? w uproszczonym trybie na podstawie sta?u szkoleniowego na patenty...! (patrz regulamin MI? i I? PZ?) Skomentowa? dla nas Rafa? J. Krause Instruktor Turystyki ?eglarskiej PTTK Instruktor Sportu i Instruktor ?eglarstwa PZ? Instruktor Sportu i Instruktor Motorowodny PZMWiNW
  2005-09-15   Tomek  
   W Dzienniku Ustaw nr 168 pod pozycj? 1407 ukaza?o si? dawno oczekiwane Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ?wiadectw operatorw urz?dze? radiowych. http://www.lex.it.pl/serpra/pdf/d05e07.pdf Rozporz?dzenie wprowadza szereg nowo?ci. Stanowi m. in.: - obowi?zkowe szkolenie jest wymagane tylko na "?wiadectwo operatora ?aczno?ci dalekiego zasi?gu"; - egzaminy obowi?zuj? na wszystkie ?wiadectwa; - wszystkie ?wiadectwa dla ?eglarzy s? bezterminowe; - zrezygnowano z wymaganych praktyk; - egzamin kosztuje: LRC 120 PLN, SRC 100 PLN i VHF 80 PLN; - ?wiadectwo kosztuje 25 PLN - rozporz?dzenie okre?la warunki wymiany ?wiadectw o okre?lonym terminie wa?no?ci (LRC i SRC) na swiadectwa bezterminowe.
  2005-08-31   Tomek  
   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym [Dz.U. Nr 155 poz.1298] Art. 62. ust. 21) zmienia w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej [Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z p?n. zm.] w art. 53a ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Egzaminy stwierdzaj?ce posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezb?dnych do uprawiania ?eglarstwa przeprowadza oraz stosowny dokument wydaje w?a?ciwy polski zwi?zek sportowy. Za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynno?ci zwi?zane z wydaniem dokumentu, o ktrym mowa w ust. 1, pobiera si? op?at? w wysoko?ci okre?lonej w ust. 4; op?ata ta stanowi dochd w?a?ciwego polskiego zwi?zku sportowego. Szkolenie i egzaminy na kolejne stopnie ?eglarskie prowadz? instruktorzy w?a?ciwego polskiego zwi?zku sportowego wed?ug przyj?tego przez ten zwi?zek systemu szkolenia. System szkolenia powinien uwzgl?dnia? stopnie okre?lone w rozporz?dzeniu, o ktrym mowa w ust. 6.";
  2005-06-15   Tomek  
   Uchwa?a Prezydium Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego Z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie zasad organizacji kursw na patenty ?eglarskie i stopnie instruktorskie w 2005 roku. Prezydium, dzia?aj?c zgodnie z 26 pkt. 1 Statutu PZ? postanawia: 1 Szkolenia na patenty ?eglarskie b?d? realizowane na dotychczasowych zasadach. Szkolenia na stopnie instruktorskie b?d? si? odbywa?y zgodnie z programem szkolenia przyj?tym uchwa?? Zarz?du PZ? z dnia 4 kwietnia 2004 r. 2 Kierownikami wyszkolenia ?eglarskiego oraz przewodnicz?cymi komisji egzaminacyjnych na patenty ?eglarskie i stopnie instruktorskie mog? by? ?eglarze posiadaj?cy : a/ stopie? INSTRUKTORA ?EGLARSTWA PZ? uzyskany przed 30 lipca 1997r (uprawnienia zawodowe) lub b/ stopie? INSTRUKTORA ?EGLARSTWA PZ? uzyskany po 30 lipca 1997 r (uprawnienia zwi?zkowe) oraz dodatkowo uprawnienia zawodowe: INSTRUKTORA REKREACJI w ?eglarstwie lub INSTRUKTORA SPORTU w dziedzinie ?eglarstwo. 3 Kierownik wyszkolenia ?eglarskiego oraz przewodnicz?cy komisji egzaminacyjnej na patenty ?eglarskie (?eglarz i sternik jachtowy) musi posiada? patent ?eglarski wy?szy od patentu na ktry odbywa si? kurs lub egzamin 4 Szkolenia na stopie? M?ODSZEGO INSTRUKTORA ?EGLARSTWA PZZ lub INSTRUKTORA ?EGLARSTWA PZ? mog? si? odbywa? pod warunkiem z?o?enia przez kursantw pisemnego o?wiadczenia i? maj? ?wiadomo??, ?e uprawnienia o ktrych mowa, obecnie nie s? uprawnieniami zawodowymi. Zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2001 w sprawie kwalifikacji, stopni i tytu?w zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczeg?owych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz.U.nr 71 poz.738 i z 2003 r nr 8 poz.93). Uzyskane uprawnienia nie upowa?niaj? do samodzielnej praktyki instruktorskiej w tym pe?nienia funkcji kierownika wyszkolenia ?eglarskiego lub przewodnicz?cego komisji egzaminacyjnej. Tekst o?wiadczenia stanowi za??cznik do uchwa?y. 5 Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia. Cennik PZ? Obowi?zuje od 31 maja 2005 r . Zatwierdzony przez Prezydium PZ? W dniu 6 czerwca 2005 r. Patenty podstawowe Egzamin Patent pe?na stawka stawka ze zni?k? 30 % stawka ze zni?k? 50 % pe?na stawka Stawka Ze zni?k? 30 % stawka ze zni?k? 50 % ?eglarz jachtowy, lodowy 100 z? 70 z? 50 z? 50 z? 35 z? 25 z? Sternik jachtowy, lodowy (bez patentu ?,j,) 150 z? 200 z? 100 z? 140 z? 75 z? 100 z? 50 z? 35 z? Duplikat, wymiana patentw ?j, - 50 z?, 35 z?, 25 z? Duplikat, wymiana patentu st,j, - 50 z?, 35 z? 25 z? Patenty jachtowego sternika morskiego i kapitana jachtowego Egzamin pe?na stawka stawka ze zni?k? 30 % Stawka Ze zni?k? 50 % Jachtowy Sternik Morski 500z? 350 z? 250 z? Kapitan Jachtowy 400 z? 280 z? 200 z? Patent 50 z? 35 z? 25 z? Duplikat, wymiana j.st.m. – 50 z?, 35 z?, 25 z? Duplikat, wymiana k.j. – 50 z?, 35 z?, 25 z? Wymiana patentu motorowodnego – 100 z?, 70z?, 50 z? Stopnie instruktorskie Egzamin Patent pe?na stawka stawka ze zni?k? 30 % stawka ze zni?k? 50 % pe?na stawka stawka ze zni?k? 30 % Stawka ze zni?k? 50 % M?odszy instruktor ?eglarstwa 200 z? 140 z? 100 z? 170 z? 120 z? 85 z? Instruktor 250 z? ?eglarstwa 170 z? 125 z? 230 z? 160 z? 115 z? Duplikat m.i.? - 85 z?, 60 z?, 43 z? Duplikat I?, I?D, I?L - 115 z?, 80 z?, 58 z? Ksi??eczki ?eglarskie Pe?na stawka Stawka ze zni?k? 40 z? 30 z? Zg?oszenie kursu do O?? / PZ? dla cz?onkw PZ? i posiadaczy Licencji Szkoleniowych PZ? – 150z? dla nie zrzeszonych – 250z? Zni?ki 50 % przys?uguj? m?odzie?y ucz?cej si? do 26 roku ?ycia oraz 30 % osobom fizycznym zrzeszonym w klubach i sekcjach ?eglarskich b?d?cych cz?onkami zwyczajnymi Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego (10 ust.4 Statutu PZ?). Zni?ki nie mog? si? kumulowa?.